Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

METODY ARTETERAPIE

„Umění není pouze podstatné jméno. Je i slovesem, které se děje. Ku pomoci člověku samému.“  Jaroslava Šicková-Fabrici, sochařka a arteterapeutka

Arteterapie je svébytný obor na pomezí dvou velkých oblastí : psychoterapie a umění. Spojuje dvě odborně náročné oblasti. Výtvarný projev, klíčový nástroj arteterapie, působí v těsném kontaktu s verbálním projevem, klíčovým nástrojem psychoterapie, ale zároveň jej svými terapeutickými důsledky doplňuje nebo přesahuje.

Výraz l´art pour la santé ( umění pro zdraví) předpokládá v umění nejen léčivý, ale i preventivní potenciál. Je to pojmenování pro takové umění, jehož ambicí je cíleně mobilizovat v člověku touhu po spiritualitě, důstojnosti, naději, po smyslu, vyvolávat v tvůrci i v divákovi procesy, které by ho aktivizovaly k tomu, aby neubližoval sobě, druhým lidem, přírodě, ale naopak – snažil se o harmonizaci, ozdravení (duševní, tělesné,duchovní) celé své bytosti, vztahů s lidmi a prostředí, v němž žije.

Arteterapii lze používat, jak individuálně, tak i formou skupinové terapie ( sem spadá rodinná i párová arteterapie). Arteterapeutické setkání se po úvodním seznámení a navázání kontaktu s klientem dělí na tři části:

1)      první část obsahuje instrukci, případně vysvětlení tématu, techniky

2)      druhá část vlastní výtvarnou práci

3)      třetí část obsahuje diskuzi, zaměřuje se na vytvořený výtvarný produkt, ale i na proces tvorby: klient vypráví, jaké pocity v něm vyvolávají, jak reflektují jeho nitro

Výběr témat závisí na problémech klientů. Náměty bývají osobní nebo všeobecné, zdánlivě povrchní. Jsou vybírány podle cílů. Je vhodné, aby terapeut vysvětlil klientům, proč zvolil určité téma. Navodí pocit důvěry. Terapeuti pracující nedirektivně, nechávají klientům možnost výběru námětu. Pro arteterapeuta je důležité,aby si všímal na obraze těchto kriterií:

integrace kresby,

využití prostoru na papíře

úrovně kresby postavy, jak je v kresbě přítomná

adekvátnost barev

logika kresby

sklon postavy

vložená energie

množství detailů, pozadí kresby

přítomnost stereotypů a perseverace

 

Základní metody arteterapie

Test lidské postavy (Obdob-DAP)

Všímá si důležitých detailů v kresbě hlavy a těla. Zaměřuje se na charakteristické postoje postavy, její oblečení, perspektivu pohledu. Poukazuje na nadměrné znázorňování detailů, bizarnost detailů. Naznačuje diagnostické možnosti, zejména psychotické rysy kresby.

Test stromu – Baum test – podle Kocha (1952)

Jeho základní princip tkví v tom, že kresba stromu je na symbolické úrovni kresbou sebe samého. Při testu se zaznamenává i průběh kresby (případné gumování atd.) Jednotlivé rysy kresby mohou být výrazem různých vrstev osobnosti. V testu „vlevo“ na papíře má klient vztah k minulosti, návratu, k matce, „vpravo“ je směr k budoucnosti, „nahoře“ je spjaté s vědomím, „dole“ s nevědomím, pudovostí. Díry v kmenu mohou představovat zažitá traumata. Kořeny představují labilitu či stabilitu jedince. Ty, které se zužují do země, reflektují dobrý kontakt s realitou a pozitivní vývoj, naopak ty kořeny, jež jsou viditelné přes půdu, mohou indikovat psychózu nebo organické poškozená mozku. Je velice důležité, aby autor obrázku vždy doplnil kresbu verbálními odpověďmi. Jako u testu postavy i zde je nutné si všímat velikosti, umístění, linií a detailů.

Test domu – test převážně pro děti

Kresba domu symbolizuje vlastní obraz těla, jeho vyspělost, kontakt s realitou a citovou zralost. Experti projektivních kreseb se domnívají, že je i reflexí rodičovského domova, vztahu k rodičům a sourozencům. Dům bývá často oblíbeným tématem dětských kreseb vedle figury. Všechny detaily domu jako okna, dveře, komín i střecha mají svou symboliku. Dveře reprezentují schopnost dítěte ke kontaktu s jinou osobou. Otevřené dveře symbolizují silnou potřebu citové vazby. Vynechávání dveří může znamenat stáhnutí, uzavření se do sebe. Okna, to jsou jakési oči do okolí. Nepřítomnost oken je znakem uzavřenosti, strachu dítěte, nemožnosti nahlédnout do jeho nitra. Stěny a jejich tloušťka mohou napovídat o síle ega. Jestliže jsou stěny slabé, ego je křehké, zranitelné. Velmi silné stěny jsou znakem zvýšené sebekontroly. Komín je falický symbol, ale i symbol tepla ve vztazích. Střecha symbolizuje myšlení a fantazii. Proporce střechy mohou indikovat velikost fantazie u dítěte. Jestliže je střecha malá nebo zcela chybí, může to signalizovat velikost fantazie u dítěte.

Podobně jako při kresbě stromu a postavy má terapeut následně dávat dítěti doplňující otázky o domě, který nakreslilo.

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund