Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Cíl rané péče
Cílem rané péče je pomáhat rodičům poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte. Společně hledáme nejvhodnější postupy pro rozvoj dítěte v oblasti komunikace, sebeobsluhy, hry, vzdělávání, zapojení mezi vrstevníky. Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti rodiny tak, aby se dítě se znevýhodněním mohlo postupně začleňovat do přirozeného sociálního prostředí. 
Středisko rané péče Slaný se zaměřuje na  podporu rodin s dítětem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, dětskou mozkovou obrnou, ADHD a s poruchou sluchu.
1.Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
- snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj.
- zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy.
- posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech.
- vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace a inkluze.
- podílet se na tom, aby celý rodinný systém i jednotlivci fungovali spokojeně ve  vztahu k ostatním členům rodiny a společnosti.
- zjišťovat  potřeby a zhodnocení schopností a možností rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním.
- poskytovat specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám
- zprostředkovávat běžně dostupné služby a informační zdroje
- podporovat a posilovat rodičovské kompetence
- pomáhat při upevňování a nácviku dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny.
- poskytovat instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální
- vzdělávat rodiče, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, pořádáním seminářů, půjčováním  literatury
- zprostředkovávat  navazující služby
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  - pomáhat při obnovování a upevňování kontaktu s rodinou  a podporovat je při dalších aktivitách vedoucích k sociálnímu začleňování osob do společnosti.
- podporovat  a pomáhat rodinám při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
3. Sociálně terapeutické činnosti:
 - poskytovat psychosociální podporu formou naslouchání
- podporovat výměnu zkušeností
-pořádat setkání a pobytové kurzy pro rodiny
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
-  pomáhat při komunikaci s okolím, podporovat svépomocné aktivity rodičů
- doprovázet rodiče při vyřizování žádostí, na jednání, vyšetření dítěte, popř. obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte/ Speciální pedagogické centrum, Pedagogicko –psychologická poradna, úřady státní správy  atd..

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund