Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » SMA / DMD » ČLÁNKY » Kde spolupráce pomáhá

Kde spolupráce pomáhá

Naše organizace, která se již několik let věnuje rodinám s dětmi s diagnózou  SMA (spinální muskulární atrofie) a dystrofií, se snaží, při pomoci těmto dětem, vytvořit funkční tým, který je schopen společně zjistit a naplnit skutečné potřeby dítěte.

Inkluzívní vzdělávání – jak často se  v posledních letech setkáváme s tímto označením při snaze o začlenění  znevýhodněného dítěte do běžné školy.  Nejde jen o umístění tohoto dítěte do běžné školy, ale spíše přizpůsobení školy potřebám dítěte. Důraz je kladen na kvalitu vzdělávání a zdůrazňuje prospěch pro obě strany. Inkluzívní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají právo být vzděláváni ve skupinách se svými vrstevníky a mohou mít anebo mají prospěch se vzděláváním ve školách v místě bydliště. Učitelé, rodiče i další zainteresovaní, spolupracují a mají k dispozici dostatečné a odpovídající zdroje, které zohledňují potřeby začleněného žáka.  

            In: Inkluze.cz

Naše organizace, která se již několik let věnuje rodinám s dětmi s diagnózou  SMA (spinální muskulární atrofie) a dystrofií, se snaží, při pomoci těmto dětem, vytvořit funkční tým, který je schopen společně zjistit a naplnit skutečné potřeby dítěte. Spolupracujeme nejen se školou, kterou dítě navštěvuje, ale pochopitelně i se speciálně pedagogickými centry, pedagogicko – psychologickými poradnami, dalšími odbornými pracovišti, organizacemi, které vytvářejí výukové programy, kompenzační pomůcky, pracovní materiály pro tyto děti.

            Aktuálně směřuje naše pomoc k Lukášovi, chlapci s diagnózou SMA, který navštěvuje 5.třídu základní školy ve Středočeském kraji. Chlapec má závažné problémy s třesem rukou, který mu působí velké potíže především v matematice a geometrii. Z tohoto důvodu potřeboval pomůcku, která by mu umožnila plnit úkoly stejně jako jeho zdraví spolužáci. Na doporučení naší organizace se obrátila maminka Lukáše s žádostí o pomoc na nadaci Život dětem. Ta zakoupila pro Lukáše notebook, který umožňuje dotykové ovládání monitoru a pro Lukáše byl nainstalován výukový program GeoGebra. Práce s notebookem a tímto programem by umožnila Lukášovi, i při vážném postižení motoriky, plnit úkoly v matematice a geometrii. Pro Lukáše by to bylo velkou motivací, protože by dokázal to co ostatní a práce by ho také bavila. Pro pedagogy to  znamená vzdělávat chlapce individuálně podle jeho potřeb, jak je uvedeno v IVP ( individuální vzdělávací plán), a umět zařadit kompenzační pomůcku do výuky.  Spolupráce v současné době vázne v pedagogovi, který má obavy s využitím PC ve výuce. Možná jen z neznalosti věci? Společně se speciálně pedagogickým centrem, kde je Lukáš veden, budeme nadále usilovat o kvalitní výuku pro Lukáše a věříme, že „řetěz“ pomoci nebude narušen.

Vždyť existence různorodosti je vnímána jako obohacení a přínos. Chuť dále se vzdělávat, získávat další informace o nových možnostech, metodách a formách práce s dětmi a nebránit se jim je vizitkou skutečného pedagoga. 

 Nedopusťme, aby se úžasná myšlenka inkluzívního vzdělávání v praxi nenaplňovala z důvodu nechuti, nezájmu či lhostejnosti.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě