Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Příklad dobré praxe

Efektivní péče a pomoc dítěti a jeho rodině v nepříznivé životní situaci vyžaduje nejen aktivní zapojení  všech  zainteresovaných jedinců, ale také spolupráci odborníků a institucí, které mohou svým zaměřením přispět k řešení tíživé životní situace. Bez tohoto celostního přístupu bychom nedosáhli kýžených výsledků.

Důkazem toho je i péče o rodinu a její jednotlivé členy, které jsme se věnovali v průběhu  minulého roku.

Při práci s rodinami v našem rodinném centru se věnujeme dětem a rodinám sociálně ohroženým.  

V rámci spolupráce s Odborem sociálně právní ochrany dítěte ve Slaném nás kontaktovala pracovnice tohoto odboru a požádala o pomoc  při řešení dlouhodobé krize jedné rodiny, která je u nich evidována  pro opakované konflikty mezi bývalými partnery a mezigenerační problémy. Nabídli jsme rodině pomoc formou psychosociální podpory a individuálního poradenství, což jsou aktivity našeho projektu „Centrum podpory ohrožených dětí a rodin“. Rodiče jsou podporováni ve svých schopnostech řešit náročné situace týkající se chodu rodiny i partnerských vztahů, stanovovat dítěti hranice přijatelného chování, posilujeme jejich angažovanost a rodičovské kompetence směřující k řádné péči o děti. 

Rozpad rodiny ve většině případů nepříznivě ovlivní osobnost dítěte a to se také projevilo i zde.  U předškoláka  Davida a jedenáctiletého Patrika se změnilo chování  a školní prospěch Patrika se rapidně zhoršil. Matce chlapců, u které jsou oba v péči, jsme navrhli možnost spolupráce se školou staršího syna. Po jejím souhlase jsme iniciovali konzultaci s třídní učitelkou a dalšími pedagogy. Díky setkání s učiteli jsme se dozvěděli i o specifických potížích Patrika v českém jazyce. Nabídli jsme další z možností našeho projektu a to tréninkovou aktivitu což je interaktivní činnost pro rodiče s dětmi. Při pravidelných setkáních pracujeme na změně výchovných postojů dospělých a náhledu na problémy a potřeby dítěte, vedeme ke správné domácí přípravě dítěte do školy, nabízíme adekvátní formy práce a pracovní materiály. V neposlední řadě jde o posilování pozitivního vztahu rodiče a dítěte. Průběžně jsme byli v kontaktu se školou a dostávali zpětnou vazbu na naši práci.

Rodina využila další programy v rámci našeho projektu a to telefonické poradenství. Díky tomu jsme byli také v kontaktu s otcem dětí, který bydlí ve vzdáleném městě. Ten nakonec projevil zájem o hlubší spolupráci a přijal námi nabízené odborné poradenství. Zaměřili jsme se na aktuální  spory mezi otcem a matkou dětí týkající se rozdílných názorů na výchovu synů a snažili se najít možnosti pro bezproblémovou komunikaci mezi bývalými partnery.

V rodinné poradně našeho rodinného centra ve Slaném jsme pak společně s oběma rodiči chlapců a také s prarodiči, kteří se na jejich výchově významně podílejí , mohli intenzivněji a hlouběji řešit obtíže v rodině a dojít k jejich adekvátnímu řešení.

Díky vzájemné spolupráci našeho centra, odboru sociálně právní ochrany dítěte a školy jsme tak nastavili příznivější klima a umožnili vznik reálné dohody mezi dospělými. Tato změna v jejich chování a jednání měla pozitivní vliv na další vývoj osobnosti dětí. Věříme, že také pomocí osvěty, kterou naše organizace informuje a působí na laickou veřejnost, může eliminovat  krizové situace v rodinách.

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund