Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » Náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku

Náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku

Nabízíme několik námětů vhodných k procvičování doma.

Motorika, hrubá a jemná

o     umožňovat dítěti především dostatek pohybu, vytvářet prostor k různým pohybovým aktivitám

o     naučit dítě ventilovat přebytečnou energii smysluplnou činností – pohybem při hře, při sportu ap.

o     činnosti provádět v krátkých čas. úsecích a střídat je s volným pohybem  (chůze a běh v terénu, mezi překážkami, lezení, skoky, jízda na kole,  pohyb s hudbou apod.) a uvolněním dítěte, střídání různých poloh při činnostech

o     uvolňování a procvičování obratnosti obou horních končetin (manipulace s předměty, s různým materiálem,  nářadí, stavebnice, modelína, stříhání,  písek)

o     koordinace pohybů – „školka s míčem, kamínky, gumou, švihadlem“, cvrnkání kuliček

o     hmatové vnímání – urči předmět, materiál, dvojice apod.

Grafomotorika

o   Správné držení tužky,  poloha papíru, sezení, uvolnění ruky, tlak na podložku, plynulost tahů

o   Dostatek příležitostí ke grafickému projevu, uvolňovací grafomotorická cvičení, kreslení s říkadly

o   Detaily v kresbě, různorodost námětů

o   Vizuomotorická koordinace (čára v dráze, plynulost linie, kresba podle předlohy)

o   Pohyb z ramenního kloubu

o   Kývání

o   Mletí

o   Houpání

o   Vinutí

o   Vertikální a horizontální linie

o   Pohyb ze zápěstí, z dlaně a prstů

o   Předchozí cviky

o   Smyčky vertikálně i horizontálně

o   Obloučky nahoru a dolů

o   Lomená linie

o   Vlnovka

 

Zrakové vnímání

o     rozlišování detailů v obrázku – co je x není stejné, rozlišování figury a pozadí  

o     hry na zrakovou paměť (ukázat dítěti předměty, pak je zakrýt  - co tam bylo – 4-6 věcí, pak i více; obdobně s obrázky; co se změnilo – na stole, v místnosti, na osobě ap.)

o     skládání puzzlí, rozstříhaných obrázků z časopisů, pohlednic (nepravidelné tvary), černobílých obrázků ap.

o     hledání určitého předmětu v daném prostoru, hledání předmětů určité vlastnosti v místnosti (ukaž co je ze dřeva, co je červené, co je tvrdé apod.)

o     orientace mezi různ. předměty  (najdi velkou modrou kostku, krátký tlustý provázek, ořezanou červenou pastelku )

o     dokreslování chybějících částí obrázku, nakreslit podle jednoduché předlohy stejný obrázek

 

Sociální dovednosti, citový vývoj

o   sociální učení napodobením (modely a vzory chování – často bezděčné!)

o   zpevňování pomocí odměn a trestů sociální povahy (pochvaly, sympatie, zájem, přijímání – odměny jsou efektivnější než tresty! Funguje i pozorování ocenění někoho jiného!)

o   učení očekáváním – vyjadřujeme důvěru v dítě, respekt k jeho dovednostem

o   cvičení frustrační tolerance - hry s pravidly, společenské hry

o   ponechání prostoru a vymezování hranic, pozornost, respekt

o   základy společenského chování

Sluchové vnímání

o     hra s předměty a jejich zvuky ( šustění papíru, bouchnutí kostkou, chrastění krabičkami s různým obsahem)

o     určit směr zvuku (klíče, budík), hra s intenzitou zvuků (déšť)

o     pohybová reakce na určitý zvuk (dospělý vytváří různé zvuky, dítě na  domluvený zvuk vykoná určitý pohyb)

o     rytmizace slov,  říkadel (vytleskávání, vydupávání, s pohyby  rukou, prstů), opakování rytmů, rytmických celků

o     hry na sluchovou paměť (dítě po dospělém opakuje pořadí dvou a více zvuků; dej tolik kostek kolikrát ťuknu ap.), na zapamatování slov (dítě opakuje  3 -5 slov po dospělém, vždy z určité oblasti - pes, kočka, prase; hrnek, sklenice, talíř; auto, náklaďák, dodávka, cisterna apod.), na zapamatování vět - dítě po dospělém opakuje přesně věty od kratších po delší (např. Já jsem snídal. Pan Jan je malířem. Ve čtyři hodiny pojedu domů na svém kole. apod.)

o     plnění úkolů podle slovních pokynů od jednoduchých ke složitějším -„dej kostku na zem;“ „vezmi si míč, dej mi ho do ruky a zatleskej,“ „dej červenou pastelku vedle gumy a vezmi zelenou kostku;“)

Rozumový vývoj a mluvní projev

o     v případě nesprávné výslovnosti, či větších obtíží v řeči kontaktovat pediatra a klinického logopeda

o     hra s mluvidly před zrcadlem, nápodoba dospělého, opakování dlouhých slov (teploměr, lokomotiva, hlemýžď ap.)

o     prohlížení, četba a povídání o knížkách, časopisech, vyprávění vlastních zážitků, společné sledování pohádky

o     dítě hledá slova opač. významu (např. ke slovům malý, měkký, hlasitý, krátký, tma, obr, veselý, dolů, uvnitř, dobrý)

o     vyjmenovávání skupin podle určitého znaku,  významové kategorie – nábytek, oděvy, dopravní prostředky

o     řešení situací – co by se stalo kdyby.. , co bys dělal..

o     dítě vyjmenovává věci s určitou vlastností  (co je těžké, co je horké, co je zelené – vše na co si vzpomene)

o     dítě popisuje konkrétní předměty (co je to, tvar, barva, materiál, k čemu to slouží apod.)

o     dítě ukazuje určené části těla ( na sobě, na dospělém, na panence), dokreslování chybějících částí lidské postavy

Matematické představy, prostorová a pravolevá orientace

o   určování množství, více x méně, porovnávání, přiřazování, řazení, základní geometrické tvary, počet předmětů (1- 10)

o   orientace v prostoru (užívání a reakce na pojmy – pod, nad, vedle, za, mezi ap. – nechat dítě manipulovat s různými předměty, používat i při orientaci na ploše papíru)

o   PL orientace        – na sobě (ukaž pravou ruku, dej levou ruku na pravé ucho ap.)    

o   posloupnost a nácvik sekvencí – dospělý položí do řady tužku, kostku, gumu, pak předměty zakryje, dítě je jmenuje ve správném pořadí (lze i více předmětů, to samé s obrázky ap.). Dítě pokračuje v určitém „vzoru“ při navlékání korálků, řazení barev. Řazení obrázků podle děje, obrázkové čtení  (využití dětských časopisů), časová posloupnost (ráno, večer, dny v týdnu, roční období).

Koncentrace pozornosti, relaxace

o   dítě vyhledává určené obrázky (např. rozložené pexeso), nebo detaily ve větším obrázku – podle našeho diktátu. Pak si s dospělým vymění role – dítě říká, co máme na obrázku najít.

o   jednoduché společenské hry (loto, pexeso, člověče nezlob se ap.)

o   dítě má vykonat určitý pohyb na dané slovo (např. dospělý jmenuje různé věci, až dítě uslyší slovo „auto“ má „zadupat“. Postupně lze i určit dva různé pohyby na dvě různé slova ap.)

o   dechová cvičení - foukání do větrníku, do lehkých předmětů, foukání určitým směrem, měnit intenzitu foukání, přerušované foukání  - mašinka, pískání na píšťalku, foukání brčkem do vody)

o   relaxace – při poslechu hudby; tiché povídání v leže (zklidnění dítěte fyzickým kontaktem – hlazení a jemné masáže jednotlivých částí těla) , četba před spaním

 

Samostatnost, sebeobsluha

o   zvládnutí je důležitým prostředkem k autonomii a kompetenci (samostatnost, sebedůvěra, sebehodnocení)

o   vysvětlit – ukázat – drobná pomoc (postupné kroky, dílčí pomoc) – samostatně  +  ocenění snahy u všech kroků

o   trpělivost, důslednost

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund