Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » ADD,ADHD – vyznáme se v těchto zkratkách?

ADD,ADHD – vyznáme se v těchto zkratkách?

Za zvláštnostmi  chování a jednání vašeho dítěte může stát  ADD (porucha pozornosti) anebo ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou). I přes dostatečnou informovanost laické veřejnosti, se můžeme stále ještě setkat s mylně chápanými příčinami a projevy těchto obtíží.  Co tedy tato označení znamenají? Dříve označované lehké mozkové dysfunkce (LMD) jsou podle nové klasifikace ADD a ADHD - tato klasifikace víc vypovídá o projevech než o příčinách vzniku této poruchy.

ADD (Attention Deficit Disorder) vývojová porucha pozornosti: pomalost, utlumenost,těžkopádnost. Neobjevuje se hyperaktivita, impulzivita, více problémů je v oblasti pozornosti a v percepčně motorických úkolech. Učitelé uvádějí tzv.denní snění, pomalost při provádění kognitivních operací, obtíže při navazování sociálních kontaktů. Ztížená schopnost zaměřit pozornost na určitou činnost (oproti  ADHD, kde jsou obtíže s udržením pozornosti).

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) porucha pozornosti s hyperaktivitou - většinou je spojena s nesoustředěností, proto se nazývá "syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou".Neklid, impulzivita,zvýšená unavitelnost, porucha jemné motoriky a koordinace,často spojeno s poruchami učení (dyslexie,dysortografie,dysgrafie,dyskalkulie).

Výše zmíněné problémy jsou pochopitelně velkou nesnází jak pro rodiče, učitele, ale i pro dítě samotné. Takové dítě bývá druhými často odmítáno, nepochopeno.  Dítě s ADHD je rušivým společníkem - nerespektuje pravidla hry, protože je nedokáže dodržet. Je často kritizováno, není oblíbeno ostatními vrstevníky, je často infantilní, protože se vlivem hyperaktivity de facto nemůže rozvíjet ve všem tak rychle jako děti ostatní. Volí si tedy za kamarády děti mladšího věku, podobně jako děti s poruchami pozornosti.

                 Dítě není schopné brzdit aktuální podněty a regulovat své chování - udělá, co ho napadne, bez rozmyslu, i když je rozumný natolik, že ví, že se to nemá

Mánadměrné nutkání k pohybu, nedokáže je tlumit, i když je nesmyslné - má sklon k impulzivním reakcím (problémy s vrstevníky). Spotřebuje spoustu energie, ale brzy se unaví a je předrážděné. Jedná se tedy o neschopnost regulovat výdej energie.

                Pokud je dítě nuceno být nepřirozeně klidné, je v napětí a může dojít k nezvladatelným výbuchům náhodné, necílené aktivity (hraní si pod lavicí, kývání se, chození po třídě). Ve škole 4. a 5. vyučovací hodinu je už jejich napětí tak velké, že ho ventilují zlobením. Někdy se snaží kompenzovat své nedostatky jinak - šaškováním, upoutáváním pozornosti, negativismem - to však často přináší další sociální potíže a odmítání.

                Představa, že by dítě hyperaktivitu zvládlo vůlí, je mylná!

                Prognóza u hyperaktivity je vcelku dobrá. Kolem 8. roku už nemusí být hlavním problémem, pokud do té doby dítě nezíská přílišné pocity viny a nízké sebevědomí (což se často stává). U většiny dětí se problém upraví, nikoli vymizí, s nástupem dospívání.

Pokud znáte dítě, které má tyto specifické obtíže, pak věřte, že se nejedná o jedince se sníženým intelektem, ale je to dítě s normálními, průměrnými či nadprůměrnými, rozumovými schopnostmi! Jeho postavení mezi ostatními  dětmi  je ztíženo možná i tím, že není tak patrné  jako smyslové nebo tělesné postižení. Přesto ovlivňují  sociální vazby jedince. Osobnost dítěte si zasluhuje naši pozornost a pomoc jak ve výchovně vzdělávacím procesu, tak při výchově doma. 

Je třeba si stále připomínat, že potíže vašeho dítěte jsou objektivně podmíněné a dítě se

neobejde bez pomoci dospělých. Velmi důležitý je kladný postoj okolí, zejména rodičů.

Podrobně o příčinách, projevech, možnostech pomoci  se dozvíte v řadě odborných publikací našich i zahraničních autorů. Velmi čtivé, přehledné a vyčerpávající  jsou publikace autorek Dr.Hany Žáčkové a Dr.Drahomíry Jucovičové  věnované  této problematice.

Jak můžeme dítěti pomoc?

·         Akceptujte specifické obtíže vašeho dítěte, berte vaše dítě takové jaké je.

·         Umožněte vašemu dítěti prožívat úspěchy, zapojte ho do činností, které rádo a dobře vykonává (sportovní aktivity, domácí práce atd.).

·         Motivujte ke spolupráci pozitivním způsobem. Oceňte nejen výkony, ale i sebemenší úspěch a snahu, i udržení pozornosti a krátké  soustředění  se. Projevujte dítěti důvěru v jeho schopnosti. Podpoříte tak jeho sebevědomí.  

·         Stručné a jasné pokyny kvůli předcházení zapomínání a nereagování na pokyny

·         Domácí přípravu do školy nenechávejte na samotném dítěti, pracujte s ním. Samotné se není schopné plně soustředit. Pomáhá fyzický kontakt – položte si ruku na jeho ramena, pokud to dítěti není příjemné, pak stačí vaše ruka na opěradle židle. Ideální je učit se v klidném prostředí (bez puštěného televizoru nebo rádia).

·         Pracujte v krátkých časových intervalech, délku jednotlivých pracovních úseků přizpůsobte schopnosti dítěte udržet pozornost. Dělení učiva na kratší celky s průběžnou kontrolou započaté činnosti je nutné vzhledem k nesoustředěnosti.

·         Neučte se po sobě dva předměty stejného charakteru – např. angličtinu češtinu, matematiku a fyziku atd.). Učení prokládejte relaxačními chvilkami, aktivním odpočinkem, čímž rozumíme pohybové uvolnění (např. provést několik cviků, poskoky na relaxačním míči atd.). Na drobný psychomotorický neklid nereagujte.

·         Udržujte pravidelnost a řád při přípravě do školy. Vypracujte společně s dítětem přesný časový rozvrh pro jednotlivé dny, kde budou jasně stanoveny časy jak pro domácí přípravu do školy, tak další aktivity dítěte (zájmové kroužky) i jeho volný čas a drobná pomoc v domácnosti adekvátně věku.

      Využívejte při domácí přípravě na vyučování stručně pojednané přehledy učiva

      (převody jednotek, tabulka násobků, přehledy gramatiky atd.)

·         Kontrolujte denně aktovku dítěte, připravujte společně učebnice, sešity, pomůcky potřebné na následující den.

·         Těžiště práce (psaní domácích úkolů, opakování nové látky, přípravu pomůcek do aktovky) přesuňte na brzké odpolední nikoli večerní hodiny.

·         Pokud dítěti zadáváte nějaké úkoly, pak je strukturujte – rozložte je na menší kroky a po každém kroku poskytněte dítěti zpětnou informaci o výsledku (zdůraznit vždy úspěch, byť jen dílčí).

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund