Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » CLANKY HLAVNI » Zápisy do prvních tříd v roce 2017

Zápisy do prvních tříd v roce 2017

Nejen rodiče předškoláků jistě zaznamenali, že se blíží termín zápisů dětí do prvních tříd základních škol. V letošním roce došlo k zásadní změně – zápisy do škol se posunuly o několik měsíců až na duben, přesný datum zápisů si volí ředitelé škol individuálně, MŠMT stanovuje rozmezí od 1.4. do 30.4. V tomto termínu je zákonný zástupce dítěte ze zákona povinen dítě ve škole zapsat.

Zápisy do prvních tříd v roce 2017

Zápis do školy, odklad školní docházky, co by mělo dítě umět

Nejen rodiče předškoláků jistě zaznamenali, že se blíží termín zápisů dětí do prvních tříd základních škol. V letošním roce došlo k zásadní změně – zápisy do škol se posunuly o několik měsíců až na duben, přesný datum zápisů si volí ředitelé škol individuálně, MŠMT stanovuje rozmezí od 1.4. do 30.4. V tomto termínu je zákonný zástupce dítěte ze zákona povinen dítě ve škole zapsat.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Pokud tedy Vašemu dítěti bude nejdéle dne 31.8.2017 šest let, jste povinni s ním v dubnu 2017 jít k zápisu.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. V takovém případě však potřebujete doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která při zápisu ve škole předložíte.

V současné době je trend spíše poněkud opačný – značná část rodičů chce pro své děti spíše odklad školní docházky. V takovém případě je nejvyšší čas nechat vyšetřit školní zralost dítěte v pedagogicko-psychologické poradně. Chcete-li totiž pro své dítě odklad, musíte při zápisu škole předložit písemnou žádost a doložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny, ve kterém psycholog doporučí odklad povinné školní docházky. Pouze v tomto případě ředitel školy může Vaší žádosti vyhovět.

Pokud psycholog doporučí odklad školní docházky a dítě bude i přesto u zápisu do 1. třídy přijato, je jen na Vás, zda dítě do školy dáte, nebo ne. Negativní posudek neznamená, že Váš předškolák do první třídy nemůže jít, je to jen doporučení. Posudek je závazný pouze v případě, že psycholog odklad nedoporučí a dítě bude u zápisu do školy přijato. V tomto případě Vám s největší pravděpodobností nezbude nic jiného, než svého předškoláka 1. září vybavit aktovkou a do školy poslat, i když vy sami třeba máte pocit, že na to ještě není připravený.

Je otázkou k zamyšlení, proč poslední roky rodiče v takové míře usilují o odklad školní docházky, často zbytečně, pouze s vidinou odkladu povinností pro všechny o jeden rok. Je nutné si uvědomit, že pokud je dítě zralé jít do školy a rodič chce odklad jen z toho důvodu, aby dítěti „prodloužil dětství“, může se snadno stát, že dítě se pak bude ve školce nudit a bude stagnovat ve vývoji, namísto toho, aby se přiměřeně svému věku rozvíjelo se svými vrstevníky ve škole. Proto by odklad školní docházky měl být dobře zvážen jak rodiči, tak i pedagogy, popřípadě psychology a určitě by neměl být využíván tam, kde toto není vzhledem k vyspělosti dítěte potřeba.

Tím se dostáváme k otázce, co by vlastně dítě mělo umět v době zápisu do školy, potažmo v době nástupu do první třídy. Z různých zdrojů lze získat různé seznamy dovedností, které by Váš předškolák měl již mít více, či méně zažité. Je nutné si uvědomit, že tyto seznamy, zejména na různých internetových diskusích, sestavují lidé více, či méně fundovaní, a určitě není potřeba se děsit toho, když Vaše dítě neovládá dokonale úplně vše. Abyste získali přehled o tom, co by Vaše dítě mělo umět, je určitě nejlepší variantou úzce spolupracovat se školkou, kam Váš předškolák dochází a se školou, kam chcete své dítě zapsat. Zde se jistě dozvíte odpovědi na vše, co Vás zajímá.

Pro představu co by předškoláci měli znát a umět sestavilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy desatero pro rodiče předškolních dětí:

Desatero pro rodiče předškolních dětí:

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

- pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

- svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

- je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)

- zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

- zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

- postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- zvládá odloučení od rodičů

- vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

- projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

- ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

- je si vědomé zodpovědnosti za své chování

- dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

- mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

- mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

- rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

- má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

- přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

- pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

- používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

- spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

- zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

- tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

- vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

- umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

- rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

- řadí zpravidla prvky zleva doprava

- používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                   

- rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

- složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

- rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

- rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

- sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

- najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

- rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

- postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

- reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

- orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

- porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

- rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

- rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

- třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

- přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

- chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

- rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

- „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

- záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

- pamatuje si říkadla, básničky, písničky

- přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

- postupuje podle pokynů

- pracuje samostatně

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

- navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

- nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

- je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

- zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

- vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

- ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

- k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

- je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

- zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

- je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 

- svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

- zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

- zná celou řadu písní, básní a říkadel

- zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

- vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

- hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

- zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

- ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

- má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

- má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

- chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

- zná faktory poškozující zdraví (kouření)

- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Článek byl sepsán za základě informací z webových stránek MŠMT, informací poskytnutých ředitelkou Mateřské školy Zvoneček v Bříze,  ředitelkou Základní školy v Černuci a psychologickým pracovníkem Pedagogicko-psychologické poradny Kladno.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě