Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Vzor darovací smlouvy, v případě Vašeho zájmu kontaktujte Ludmilu Janžurovou

Darovací smlouva

podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Obchodní jméno: KOLPINGOVA RODINA SMEČNO

se sídlem U Zámku 5, 273 05 Smečno

IČO: 709 29 688   

Pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl L, vložka 19053

Zastoupený: Ludmilou Janžurovou, ředitelkou

(dále jen „Obdarovaný“) na straně jedné

a

Jméno / Obchodní jméno           : ……………………………………

Datum narození / IČO                   : ……………………………………

Bydliště / Sídlo                                 : ……………………………………

Zápis v OR                                          : ……………………………………

(dále jen „Dárce“), na straně druhé

(společně také „Smluvní strany“)

se na základě vzájemného a úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly na této Darovací smlouvě (dále jen „Smlouva“):

 

I.

Předmět Daru

1.       Dárce tímto bezplatně převádí Obdarovanému vlastnické právo k  finančnímu/věcnému daru: ……………… (dále jen „Dar“) a Obdarovaný Dar přijímá a zavazuje se jej využít výlučně k účelu uvedenému níže.

2.       Podpisem této Smlouvy strany rovněž potvrzují, že Dar byl Obdarovanému předán před podpisem této smlouvy.

II.

Účel Daru

1.       Obdarovaný je neziskovou organizací, jejímž cílem je pořádat a dále rozvíjet preventivní programy pro rodiny a svým působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli. Za tím účelem pořádá aktivity směřující k podpoře zdravé a fungující rodiny.

2.       Obdarovaný prohlašuje, že Dar použije k účelu naplňování svých cílů podle odst. 1 tohoto článku II. Smlouvy a tedy na činnost, která splňuje charakteristiku „podpory ochrany mládeže“ a „sociálních účelů“ podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

 

III.

Ostatní ustanovení

1.       Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

2.       Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.       Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže uvedenými podpisy.

Ve Smečně dne ………………..………

V …………………………………… dne ………………………

______________________________

______________________________

Obdarovaný

Dárce

Ludmila Janžurová

jméno

ředitelka

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund