Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Financování provozu


Vícezdrojové financování

Kolpingova rodina Smečno je nestátní neziskovou organizací a finanční prostředky na svůj provoz si zajišťuje z celé řady zdrojů. Některé naše služby si klienti částečně hradí ( jedná se např. o režijní náklady spojené s pobytem, příspěvek na materiál apod.) jiné jim jsou poskytovány zcela zdarma, neboť vybírání poplatků vymezuje zákon o sociálních službách ( poradenství a raná péče).
Rozpočet organizace je tvořen převážně z nenárokových zdrojů. Jedná se především o dotační příspěvky státu, kraje, měst, evropských i tuzemských grantů, sponzorských darů firemních a soukromých dárců, ale i úhrady některých právnických osob za poskytnutá školení.
Díky tomu jsme až dosud byli schopni poskytovat naše služby dostupné širokým vrstvám společnosti.

Hlavní zdroje příjmů

                            

            

 

      


Dotace a granty tvoří významnou část rozpočtu.Hlavními poskytovateli dotací jsou ministerstva (Ministerstvo práce a sociálních věcí- odbor Rodinné politiky a odbor Sociálních služeb, ROP Střední Čechy, Humanitární fond Středočeského kraje, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, příspěvky města Smečno, Beroun, dále pak evropské fondy, nadace a nadační fondy.) 

            
ČEPSNADACE PRO RADOSTČEZNADACE O2KONTO BARIÉRY

NADACE DĚTSKÝ MOZEKNADAČNÍ FOND J&TNADACE NAŠE DÍTĚORTOSERVIS

 


Příspěvky od klientů jsou stanoveny ceníkem, platným vždy na aktuální rok.

Úskalí vícezdrojového financování

Sestavení reálného rozpočtu vyžaduje velkou kreativitu celého organizačního týmu, ale i schopnosti předvídat vývoj finanční situace státu v následujícím roce. Vyčíslení nákladů a jejich struktury je pro fungující organizaci relativně snadná věc, velké obtíže však představují předpokládané příjmy. Vyhodnocení žádostí o dotace trvá velmi dlouho, žádosti podáváme i půl roku předem, výsledky se často dozvídáme až dlouho po začátku roku, na který je dotace určena. Prostředky dotací a grantů jsou navíc účelově vázány, mohou být použity pouze na přesně vymezený účel.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund