Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů (ke stažení ZDE (dokument Adobe PDF)ZDE 300.5 KB)

Direct marketing

1. Základní pojmy
Osobní údaj je každá informace o fyzické osobě (subjektu údajů), na základě které lze fyzickou osobu identifikovat. Subjektem údajů je žijící fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají. Subjektem údajů ve smyslu GDPR není právnická osoba a na údaje, které jsou zpracovávány o právnické osobě se tedy GDPR nevztahuje, protože
údaje vztahující se k právnické osobě nejsou osobními údaji. GDPR nevztahuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

Správce a zpracovatel
Jak správce, tak i zpracovatel jsou právnické, případně fyzické osoby, které nakládají s osobními údaji. Správce (v tomto případě Kolpingova rodina Smečno) je tím, v jehož „prospěch“ jsou osobní údaje zpracovány.
Proto je správce za jejich zpracování vždy primárně odpovědný. Správce rozhoduje o účelu, způsobu, rozsahu a prostředcích, jakými budou osobní údaje zpracovávány.
Zpracovatel (v tomto případě Kolpingova rodina Smečno a subjekty, které Kolpingova rodina Smečno dítě zpracováním pověří) je oproti tomu osobou, která zpracování osobních úkonů provádí na základě pokynů (pověření) a ve prospěch správce. Mezi správcem a zpracovatelem vzniká smluvní vztah. Primárně ve vztahu k subjektu údajů je vždy správce, nikoliv zpracovatel, nicméně v některých případech se subjekt může obrátit ke zpracovateli přímo.


2. Obecně
Kolpingova rodina Smečno zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy – tzn. se zákonem č 101/2000 Sb. a s účinností od 25. května 2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016.


3. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Mezi osobní údaje, se kterými pracujeme, patří:
• Jméno a příjmení
• Adresa
• E-mailová adresa (pokud je poskytnuta)
• Telefonní číslo (pokud je poskytnuto)
• Datum narození (pokud je poskytnuto)
• IČO a DIČ (pokud byly poskytnuty)
• Číslo bankovního účtu (pokud bylo poskytnuto)
• Způsob získání Vašich údajů
• Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné. Z nařízení jiné normy však musíme Vaše osobní údaje v některých případech uchovávat. Například pokud nám poskytnete finanční dar, je naší povinností tento fakt uchovat deset let v našich účetních záznamech.


4. Jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno?
Kolpingova rodina Smečno používá Vaše osobní údaje pro následující účely:
• Pro zpracování darů
• Pro komunikaci s dárci
• Pro informování o našich projektech a jejich výsledcích
• Pro vyřízení Vašich žádostí či dotazů
• Pro získání zpětné vazby
• Pro úpravu Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv v souladu s normami upravující ochranu osobních údajů. Například abychom Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům.
• Pro plnění povinností vyplývajících z platných právních norem

5. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?
Vaše osobní údaje sdílíme s několika málo třetími stranami. Těmi to třetími stranami jsou:
• poskytovatelé služeb, pro které je nutné mít přístup k Vašim osobním údajům pro poskytování služeb (a to včetně poskytovatelů, kteří pro nás zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení pro účely informování dárců, ukládání a úprava dat, poskytování IT a marketingových služeb a datové analytiky)
• orgány veřejné správy
• odborní poradci (účetní, auditoři, právníci a další obchodní kontakty) Tyto třetí strany se mohou nacházet na území ČR, v dalších zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Znění platných zákonů o ochraně osobních údajů se v těchto zemích mohou lišit. Vstupujeme
do smluvních vztahů výhradně s třetími stranami, u kterých jsme přesvědčeni, že dodržují odpovídající úroveň ochrany údajů s cílem chránit veškeré osobní údaje uchovávané v dané zemi a že tyto třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.


6. Vaše práva ve vztahu ke svým osobním údajům
Vaším právem je nás požádat o výpis Vašich osobních údajů, které uchováváme v databázi, a získat popis k jakým účelům jich bylo použito. V případě, že zjistíte, že námi uchovávané údaje o Vás jsou nepřesné nebo že účel za jakým byly získány již není nezbytný, prosím kontaktujte nás. Kontakty jsou uvedeny níže.


Dále máte následující práva:
• Právo na omezení zpracování – pokud nás chcete dočasně přestat podporovat, zpochybníte správnost údajů (dokud neprovedeme opravu) nebo pokud vznesete námitku proti zpracování údajů (než stížnost prověříme).
• Právo na vyřazení či výmaz – máte také právo po nás vyžadovat, abychom Vaše osobní údaje vyřadili nebo vymazali z databáze (včetně souhlasu s přímým marketingem to však neplatí v případech, kdy máme jiné právní odůvodnění pokračovat ve zpracovávání Vašich údajů nebo je jejich zpracovávání v našem oprávněném zájmu).
• Právo vznést námitku vůči zpracování z důvodu oprávněného zájmu – v rozsahu, v němž je zpracovávání Vašich osobních údajů.

7. Kontakty
Oslovit nás můžete na adrese:
Kolpingova rodina Smečno
Wilsonova 546
274 01 Slaný
Česká republika
Tel: 226 259 773
nebo na e-mail: darce@kolpingsmecno.cz
Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým bylo s Vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte nás a Vaše stížnost bude prošetřena. Máte rovněž právo podat stížnost k dozorujícímu orgánu (tj. Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

8. Změny v prohlášení
Kolpingova rodina Smečno si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení vzhledem k vývoji implementace a interpretace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


9. Seznam třetích stran spolupracujících s Kolpingovou rodinou Smečno
• Česká pošta, s.p.
• fundraising s.r.o.

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund