POMOC RODINÁM S AUTISMEM

 

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » POMOC RODINÁM S AUTISMEM

 

 

                                             

 

Název projektu v angličtině: Helping Autism Families

A2. Anotace projektu v angličtině
The project focuses on helping families with children suffering from autism spectrum disorders. The aim of the project is to involve members of disadvantaged groups in defending their needs and the needs of their communities, helping people with disabilities to integrate into society, and making their current needs visible and supporting them in designing solutions. The main attention will be paid to the target group of families with children with autism, in which the child has reached more than 7 years of age. At the moment, the family is losing the opportunity to use the early intervention.

 


 

POMOC RODINÁM S AUTISMEM - pilotní projekt

Základní informace:

Název projektu: Pomoc rodinám s autismem
Číslo projektu: 0025/2019/ACF/2
Doba realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Realizátor: KOLPINGOVA RODINA SMEČNO

Partner: Nadační Fond AutTalk

Projekt podpořil Výbor Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin.
Program je financován z Fondů EHP a Norska.


Projekt POMOC RODINÁM S AUTISMEM se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi, které trpí poruchami autistického spektra (PAS). Po dosažení věku 7 let dítěte již rodina nemůže využívat sociální službu Raná péče, dítě začíná školní docházku a tyto změny mají velký vliv na dítě a rodinu.

Projekt umožní zavádění nových postupů a služeb pomáhajících rodinám dětí s PAS a jejich přímé ověření v praxi. Ty povedou ke komplexní pomoci rodinám a také pomohou zvyšovat kvalitu vzdělávání a začlenění žáků s PAS ve školách. Výstupy projektu budou zpracované do metodických postupů, umožní požadovat a prosazovat další systémové změny v oblasti pomoci rodinám dětí s PAS.

Cílem projektu je zavést a otestovat nové metody pomoci rodinám dětí s PAS, podporovat a aktivovat rodiče, aby na základě výsledků a výstupů projektu byli schopni sami navrhovat a prosazovat změny vedoucí ke zlepšení péče o své děti.

Projekt chce cíle dosáhnout prostřednictvím tří základních aktivit:

1. Zavedení a testování služby Následné péče
Proběhne u 10 rodin s dětmi s PAS staršími 7-mi let. Na základě výsledků a vyhodnocení přínosu služby bude vypracována Metodika služby Následná péče rodinám dětí s PAS. Ta bude sloužit jako důležitý a základní materiál pro rodiče, odborníky a všechny ostatní, kteří apelují na změny v sytému péče a podpory dětí a rodin s PAS s dětmi staršími než 7 let, které již nemohou využívat službu Raná péče.

2. Informačně vzdělávací program pro školy
Bude vytvořen a realizován informačně vzdělávací program pro základní školy, které již navštěvují děti s PAS. Probíhat budou přednášky, workshopy či diskusního setkání. Program bude určený pro vedoucí pracovníky škol, pedagogy, asistenty, školní psychology a speciální pedagogy, ale také pro žáky a studenty škol. Povede ho odborník na problematiku PAS společně s rodiči dítěte s PAS. Na základě výsledků a zpětné vazby programu bude zpracována Metodika pro podporu práce s dětmi
s PAS ve školách. Prostřednictvím informování pracovníků škol o problematice PAS a o aktuálních odborných poznatcích a postupech, tak usnadní práci pedagogům a asistentům. Zvýší kvalitu vzdělávání, pomůže dětem s PAS s integrací do kolektivu a jejich spolužákům lépe je pochopit a společně se vzdělávat. Metodika bude sloužit jako důležitý materiál pro všechny, kteří apelují na změny v sytému vzdělávání, podpory a rozvoje inkluze dětí s PAS.

3. Vytvoření WEB portálu
Zde budou prezentovány aktivity a výsledky jednotlivých aktivit projektu, ale především bude sloužit jako rozcestník a zdroj informací a aktualit pro rodiče, veřejnost, odborníky a všechny další zájemce o problematiku rodin s dětmi s PAS.

Pro koho je projekt určen
Cílová skupina služby Následná péče jsou rodiny s dětmi s PAS, kde dítě dosáhlo více než 7 let věku. Zapojí se 10 rodin. Rodiny dříve využívaly službu Raná péče, ale dosažením věku 7 let na ni nárok. Další a početnější cílovou skupinou informačně vzdělávací části projektu jsou vedoucí pracovníci škol, pedagogové a asistenti pedagogů. A také žáci a studenti škol, které navštěvují děti s PAS. Webový portál bude určen pro všechny zájemce o problematiku PAS, včetně rodičů, pracovníků škol, odborníků různých oborů.

Co nabízíme
V rámci služby Následná péče navštíví každé 2 měsíce sociální pracovnice – poradkyně rodiny zapojené v projektu. V rámci návštěvy bude nabízet:

1. Činnosti, které podporují rozvoj dítěte
- posouzení aktuálních dovedností dítěte v oblasti rozumových a pohybových
schopností, řeči a komunikace
- navrhování aktivit a her k podpoře dovedností
- výchovné poradenství

2. Informace a odborné poradenství
- Sociálně právní poradenství
- Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště

- Seznámení s aktuální nabídkou rehabilitačních pomůcek a hraček a se způsobem
jejich získávání
- Spolupráce při adaptaci dítěte při školní docházce

3. Pomoc při uplatňování zájmů rodiny
- Pomoc při získávání finančních prostředků pro potřeby dítěte
- Vypracování zprávy o vývoji či potřebách dítěte
- Doprovod při návštěvě lékaře či instituce

4. Podpůrný rozhovor
- Sdílení témat a otázek souvisejících s vývojem dítěte

Školám zapojeným v projektu, které navštěvují děti s PAS, nabídneme prakticky zaměřený informačně vzdělávací program o problematice PAS, na jeho přípravě a realizaci se budou podílet odborníci a rodiče dětí s PAS.
Informovat budeme o tématech:
- Jak komunikovat pracovat s dětmi s PAS, jejich motivace, spolupráce s rodiči
- Sociální začlenění dětí s PAS do školního kolektivu, spolupráce s asistenty, jejich výběr a financování
- Osobní zkušenosti rodičů
- Zkušenosti a inspirace za zahraničí
Prostřednictvím vytvořeného webového portálu budeme šířit informace o problematice PAS, o průběhu a výsledcích projektu, o souvisejících aktivitách.

Jak projekt probíhá
Zavedená služba Následné péče umožní rodinám využívat v rámci projektu výše uvedené aktivity potřebné pro rozvoj jejich dětí.
Zapojené školy si vyberou z nabídky vzdělávacích programů, které pak budou ve školách zdarma realizovány.
Webové stránky budou volně přístupné všem zájemcům a uživatelům. Důraz bude kladen na přehlednost a využitelnost jak rodinami dětí s PAS, tak odborníky a širokou veřejností.

 

Kontakty

Mgr. Lenka Dolníková

Koordinátorka projektu Pomoc rodinám s autismem

lenka.dolnikova@kolpingsmecno.cz

tel.: +420 777 558 006


 


 

PRŮBĚH PILOTNÍHO PROJEKTU POMOC RODINÁM S AUTISMEM 

říjen – prosinec 2020 

 • Přípravná fáze projektu POMOC RODINÁM S AUTISMEM

 • Spolupráce s partnerem projektu Nadačním fondem AutTalk, umístění informací o projektu a nabídky pro rodiny k zapojení se do pilotní služby Návazná Péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let, na webové stránky https://auttalk.cz/, rozeslání informací rodinám partnerem

 • Vyhledávání a oslovování rodin se zájmem o zapojení do projektu Pomoc rodinám s autismem, do pilotní služby Návazná Péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let

 • Spolupráce se zástupcem rodičů v realizačním týmu projektu – doporučení a kontakty na  odborníky, školy, rodiny

 • Vyhledávání a oslovení spolupracovníků projektu - sociálních pracovnic – poradkyň pro rodiny, psychologa, pedagoga, terapeuta

 • Příprava webových stránek a informací o projektu, informačních a materiálů pro rodiny a odborné spolupracovníky

 • Vypracování Komunikačního plánu projektu Pomoc rodinám s autismem

 • Výběr a oslovení firem k výrobě dokumentu – příprava výběrové řízení – realizace výběrového řízení  


 

leden 2021

 • Komunikace s rodinami, které projevily zájem o zapojení do projektu Pomoc rodinám s autismem - informování o projektu a podmínkách zapojení

 • Dokončení výběru 10 rodin z Prahy a okolí do pilotního zavedení a testování služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let 

 • Oslovování a výběr sociálních pracovnic – poradkyň pro rodiny pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let

 • Oslovování a výběr metodiček - supervizorek pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let

 • Komunikace a příprava spolupráce s odbornými spolupracovníky projektu Pomoc rodinám s autismem - psycholožkou, pedagožkou, terapeutkou

 • Návrh koncepce dokumentu


 

únor 2021

 • Komunikace s rodinami vybranými do pilotního zavedení a testování Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let , podpisy Dohody o zapojení do projektu Pomoc rodinám s autismem, Souhlasu se zpracováním osobních údajů, Souhlasu s použitím fotografie / videozáznamu

 • Dokončení výběru 5 sociálních pracovnic – poradkyň pro rodiny pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let

 • Metodické setkání a plán průběhu pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let

 • Plánování termínů úvodních konzultací  v rodinách pilotní služby Návazná Péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let – z důvodů nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření návštěvy nemohly proběhnout – jednání o nových termínech 

 • Metodické setkání odborníků zapojených do programů pro školy – vytváření koncepce


 

březen 2021

 • Plánování termínů konzultací v rodinách služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let – z důvodů nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření návštěvy nemohla většina proběhnout – jednání o nových termínech

 • První úvodní konzultace v rodině proběhla hned po skončení vládních opatření koncem března, společně koordinátorka projektu a poradkyně pro rodinu, mapování výchozí situace rodin a jejich potřeb pro služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let  a pro metodiku služby, plánování dalších návštěv

 • Rozšíření týmu sociálních pracovnic služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let o poradkyni specialistku pro konzultace a pomoc ve správních řízeních (PNP, OZP,  speciální pomůcky, finanční příspěvky)

 • Metodické školení sociálních pracovnic – poradkyň služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let

 • On-line workshop partnera projektu NF AutTalk - Mindfulness jako pomoc pro zvládání nároků současné doby dne 19. 3. -  informování zapojených rodin 

 • On -line webinář Mgr. J. Staňkové – Jak motivovat děti s poruchami autistického spektra? dne 30. 3. - informování zapojených rodin a NF AutTalk, partnera projektu

 • On -line webinář Mgr. J. Staňkové – Rozvoj herních dovedností u dětí s PAS dne 31. 3. - informování zapojených rodin a NF AutTalk, partnera projektu


 

Duben 2021

 • Proběhlo 7 úvodních konzultací v rodinách, společně koordinátorka projektu a poradkyně pro rodinu, mapování výchozí situace rodin a jejich potřeb pro poskytování služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let a pro metodiku služby, plánování dalších konzultací v rodinách

 • Dokončování seznamu škol a nabídky programů pro školy

 • Příprava k natáčení dokumentu 
Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund