POMOC RODINÁM S AUTISMEM

 

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » POMOC RODINÁM S AUTISMEM

 

 

                                             

 

 

POMOC RODINÁM S AUTISMEM - pilotní projekt

Základní informace:

Název projektu: Pomoc rodinám s autismem
Číslo projektu: 0025/2019/ACF/2
Doba realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Realizátor: KOLPINGOVA RODINA SMEČNO

Partner: Nadační Fond AutTalk

Projekt podpořil Výbor Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin.
Program je financován z Fondů EHP a Norska.


Projekt POMOC RODINÁM S AUTISMEM se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi, které trpí poruchami autistického spektra (PAS). Po dosažení věku 7 let dítěte již rodina nemůže využívat sociální službu Raná péče, dítě začíná školní docházku a tyto změny mají velký vliv na dítě a rodinu.

Projekt umožní zavádění nových postupů a služeb pomáhajících rodinám dětí s PAS a jejich přímé ověření v praxi. Ty povedou ke komplexní pomoci rodinám a také pomohou zvyšovat kvalitu vzdělávání a začlenění žáků s PAS ve školách. Výstupy projektu budou zpracované do metodických postupů, umožní požadovat a prosazovat další systémové změny v oblasti pomoci rodinám dětí s PAS.

Cílem projektu je zavést a otestovat nové metody pomoci rodinám dětí s PAS, podporovat a aktivovat rodiče, aby na základě výsledků a výstupů projektu byli schopni sami navrhovat a prosazovat změny vedoucí ke zlepšení péče o své děti.

Projekt chce cíle dosáhnout prostřednictvím tří základních aktivit:

1. Zavedení a testování služby Následné péče
Proběhne u 10 rodin s dětmi s PAS staršími 7-mi let. Na základě výsledků a vyhodnocení přínosu služby bude vypracována Metodika služby Následná péče rodinám dětí s PAS. Ta bude sloužit jako důležitý a základní materiál pro rodiče, odborníky a všechny ostatní, kteří apelují na změny v sytému péče a podpory dětí a rodin s PAS s dětmi staršími než 7 let, které již nemohou využívat službu Raná péče.

2. Informačně vzdělávací program pro školy
Bude vytvořen a realizován informačně vzdělávací program pro základní školy, které již navštěvují děti s PAS. Probíhat budou přednášky, workshopy či diskusního setkání. Program bude určený pro vedoucí pracovníky škol, pedagogy, asistenty, školní psychology a speciální pedagogy, ale také pro žáky a studenty škol. Povede ho odborník na problematiku PAS společně s rodiči dítěte s PAS. Na základě výsledků a zpětné vazby programu bude zpracována Metodika pro podporu práce s dětmi
s PAS ve školách. Prostřednictvím informování pracovníků škol o problematice PAS a o aktuálních odborných poznatcích a postupech, tak usnadní práci pedagogům a asistentům. Zvýší kvalitu vzdělávání, pomůže dětem s PAS s integrací do kolektivu a jejich spolužákům lépe je pochopit a společně se vzdělávat. Metodika bude sloužit jako důležitý materiál pro všechny, kteří apelují na změny v sytému vzdělávání, podpory a rozvoje inkluze dětí s PAS.

3. Vytvoření WEB portálu
Zde budou prezentovány aktivity a výsledky jednotlivých aktivit projektu, ale především bude sloužit jako rozcestník a zdroj informací a aktualit pro rodiče, veřejnost, odborníky a všechny další zájemce o problematiku rodin s dětmi s PAS.

Pro koho je projekt určen
Cílová skupina služby Následná péče jsou rodiny s dětmi s PAS, kde dítě dosáhlo více než 7 let věku. Zapojí se 10 rodin. Rodiny dříve využívaly službu Raná péče, ale dosažením věku 7 let na ni nárok. Další a početnější cílovou skupinou informačně vzdělávací části projektu jsou vedoucí pracovníci škol, pedagogové a asistenti pedagogů. A také žáci a studenti škol, které navštěvují děti s PAS. Webový portál bude určen pro všechny zájemce o problematiku PAS, včetně rodičů, pracovníků škol, odborníků různých oborů.

Co nabízíme
V rámci služby Následná péče navštíví každé 2 měsíce sociální pracovnice – poradkyně rodiny zapojené v projektu. V rámci návštěvy bude nabízet:

1. Činnosti, které podporují rozvoj dítěte
- posouzení aktuálních dovedností dítěte v oblasti rozumových a pohybových
schopností, řeči a komunikace
- navrhování aktivit a her k podpoře dovedností
- výchovné poradenství

2. Informace a odborné poradenství
- Sociálně právní poradenství
- Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště

- Seznámení s aktuální nabídkou rehabilitačních pomůcek a hraček a se způsobem
jejich získávání
- Spolupráce při adaptaci dítěte při školní docházce

3. Pomoc při uplatňování zájmů rodiny
- Pomoc při získávání finančních prostředků pro potřeby dítěte
- Vypracování zprávy o vývoji či potřebách dítěte
- Doprovod při návštěvě lékaře či instituce

4. Podpůrný rozhovor
- Sdílení témat a otázek souvisejících s vývojem dítěte

Školám zapojeným v projektu, které navštěvují děti s PAS, nabídneme prakticky zaměřený informačně vzdělávací program o problematice PAS, na jeho přípravě a realizaci se budou podílet odborníci a rodiče dětí s PAS.
Informovat budeme o tématech:
- Jak komunikovat pracovat s dětmi s PAS, jejich motivace, spolupráce s rodiči
- Sociální začlenění dětí s PAS do školního kolektivu, spolupráce s asistenty, jejich výběr a financování
- Osobní zkušenosti rodičů
- Zkušenosti a inspirace za zahraničí
Prostřednictvím vytvořeného webového portálu budeme šířit informace o problematice PAS, o průběhu a výsledcích projektu, o souvisejících aktivitách.

Jak projekt probíhá
Zavedená služba Následné péče umožní rodinám využívat v rámci projektu výše uvedené aktivity potřebné pro rozvoj jejich dětí.
Zapojené školy si vyberou z nabídky vzdělávacích programů, které pak budou ve školách zdarma realizovány.
Webové stránky budou volně přístupné všem zájemcům a uživatelům. Důraz bude kladen na přehlednost a využitelnost jak rodinami dětí s PAS, tak odborníky a širokou veřejností.

 

Kontakty
Mgr. Pavla Dobešová
Koordinátorka projektu Pomoc rodinám s autismem
pavla.dobesova@kolpingsmecno.cz

+420 733 303 121

 


 

PRŮBĚH PILOTNÍHO PROJEKTU POMOC RODINÁM S AUTISMEM 

říjen – prosinec 2020 

 • Přípravná fáze projektu POMOC RODINÁM S AUTISMEM

 • Spolupráce s partnerem projektu Nadačním fondem AutTalk, umístění informací o projektu a nabídky pro rodiny k zapojení se do pilotní služby Návazná Péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let, na webové stránky https://auttalk.cz/, rozeslání informací rodinám partnerem

 • Vyhledávání a oslovování rodin se zájmem o zapojení do projektu Pomoc rodinám s autismem, do pilotní služby Návazná Péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let

 • Spolupráce se zástupcem rodičů v realizačním týmu projektu – doporučení a kontakty na  odborníky, školy, rodiny

 • Vyhledávání a oslovení spolupracovníků projektu - sociálních pracovnic – poradkyň pro rodiny, psychologa, pedagoga, terapeuta

 • Příprava webových stránek a informací o projektu, informačních a materiálů pro rodiny a odborné spolupracovníky

 • Vypracování Komunikačního plánu projektu Pomoc rodinám s autismem

 • Výběr a oslovení firem k výrobě dokumentu – příprava výběrové řízení – realizace výběrového řízení  


 

leden 2021

 • Komunikace s rodinami, které projevily zájem o zapojení do projektu Pomoc rodinám s autismem - informování o projektu a podmínkách zapojení

 • Dokončení výběru 10 rodin z Prahy a okolí do pilotního zavedení a testování služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let 

 • Oslovování a výběr sociálních pracovnic – poradkyň pro rodiny pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let

 • Oslovování a výběr metodiček - supervizorek pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let

 • Komunikace a příprava spolupráce s odbornými spolupracovníky projektu Pomoc rodinám s autismem - psycholožkou, pedagožkou, terapeutkou

 • Návrh koncepce dokumentu


 

únor 2021

 • Komunikace s rodinami vybranými do pilotního zavedení a testování Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let , podpisy Dohody o zapojení do projektu Pomoc rodinám s autismem, Souhlasu se zpracováním osobních údajů, Souhlasu s použitím fotografie / videozáznamu

 • Dokončení výběru 5 sociálních pracovnic – poradkyň pro rodiny pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let

 • Metodické setkání a plán průběhu pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let

 • Plánování termínů úvodních konzultací  v rodinách pilotní služby Návazná Péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let – z důvodů nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření návštěvy nemohly proběhnout – jednání o nových termínech 

 • Metodické setkání odborníků zapojených do programů pro školy – vytváření koncepce


 

březen 2021

 • Plánování termínů konzultací v rodinách služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let – z důvodů nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření návštěvy nemohla většina proběhnout – jednání o nových termínech

 • První úvodní konzultace v rodině proběhla hned po skončení vládních opatření koncem března, společně koordinátorka projektu a poradkyně pro rodinu, mapování výchozí situace rodin a jejich potřeb pro služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let  a pro metodiku služby, plánování dalších návštěv

 • Rozšíření týmu sociálních pracovnic služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let o poradkyni specialistku pro konzultace a pomoc ve správních řízeních (PNP, OZP,  speciální pomůcky, finanční příspěvky)

 • Metodické školení sociálních pracovnic – poradkyň služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let

 • On-line workshop partnera projektu NF AutTalk - Mindfulness jako pomoc pro zvládání nároků současné doby dne 19. 3. -  informování zapojených rodin 

 • On -line webinář Mgr. J. Staňkové – Jak motivovat děti s poruchami autistického spektra? dne 30. 3. - informování zapojených rodin a NF AutTalk, partnera projektu

 • On -line webinář Mgr. J. Staňkové – Rozvoj herních dovedností u dětí s PAS dne 31. 3. - informování zapojených rodin a NF AutTalk, partnera projektu


 

Duben 2021

 • Proběhlo 7 úvodních konzultací v rodinách, společně koordinátorka projektu a poradkyně pro rodinu, mapování výchozí situace rodin a jejich potřeb pro poskytování služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let a pro metodiku služby, plánování dalších konzultací v rodinách

 • Dokončování seznamu škol a nabídky programů pro školy

 • Příprava k natáčení dokumentu 
Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund