Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna » Pravidla poskytování služby

Pravidla poskytování služby

 

 1. Služby jsou poskytovány ambulantně
 2. Služby našeho zařízení jsou bezplatné.
 3. Klient má možnost vystupovat v kontaktu s poradnou anonymně.
 4. Klient uzavírá ústně (lze uzavřít i písemný kontrakt) s poradcem dohodu o druhu poradenské nebo terapeutické pomoci. V průběhu spolupráce má klient právo dohodu změnit.
 5. Délku spolupráce klienta s poradnou (počet a frekvenci návštěv) stanoví poradce dle závažnosti problematiky a po dohodě s klientem.
 6. Standardní délka  konzultace je 50-60 minut.
 7. Další osoby (např.příbuzní a blízcí) mohou být ke konzultacím přizvány pouze po dohodě mezi klientem a poradcem. Klient může být také požádán o souhlas s účastí dalšího odborníka (kolegy nebo supervizora poradce) při konzultaci. Případné klientovo odmítnutí bude respektováno.
 8. Spolupráci může klient kdykoliv ukončit bez udání důvodů.
 9. Poradce může odmítnout nebo ukončit spolupráci s klientem, pokud mu není schopen v dané problematice pomoci a v tom případě klientovi doporučí jiného odborníka nebo instituci. Poradce může dále spolupráci odmítnout nebo ukončit v případech:
  • pokud se klient opakovaně 2x po sobě bez omluvy nedostaví na domluvený termín konzultace,
  • pokud je klient agresivní vůči poradci nebo ho přímo slovně či fyzicky napadne,
  • pokud se klient dostaví ke konzultaci pod vlivem návykové látky (alkoholu nebo jiné psychotropní látky).
 10. Klient má právo podat stížnost na spolupráci s poradcem u ředitelky poradny, případně na Krajském úřadě Středočeského kraje. Pro tyto účely může klient použít formulář pro podávání písemných stížností, který je umístěn na chodbě vedle schránky pro podněty připomínky, aj.
 11. O průběhu kontaktu klienta s Poradnou je vedena dokumentace - spis klienta. Do záznamů konzultací o jeho osobě má klient právo nahlédnout.
 12. Přístup k údajům o klientech mají pouze poradce a vedoucí poradny. Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob.
 13. Pracovníci Poradny jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle §100 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Pracovník je povinen vyžádat si písemný souhlas klienta pro sdělování informací o jeho osobě. Rovněž není oprávněn bez souhlasu klienta podávat informace jeho příbuzným. Pouze pro potřeby soudců, policie a orgánů sociálně právní ochrany dětí souhlas nutný není.

  ZÁKLADNÍ SLUŽBY RODINNÉ PORADNY JSOU BEZPLATNÉ

  Chcete-li nás podpořit


  Hlavní účet

  2700219491/2010


  Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
  157834265/0600

   
   

  Děkujeme za podporu

  Děkujeme za podporu

  Nadace Terezy Maxové dětem

  Děkujeme za podporu

  Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

  Dobrý anděl


           www.dobryandel.cz

  Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

  Active Citizens Fund