Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » Podpořené evropské projekty » PROJEKT - Nástavba a rekonstrukce Rodinného centra

Tento projekt je financován z prostředků: 

 

Nástavba a rekonstrukce Rodinného centra Slaný

V polovině roku 2017 byla naše nezisková organizace vybrána k podpoře investičního záměru rekonstrukce a nástavby Rodinného centra Slaný, na adrese Wilsonova 546/7, z programu Integrovaného regionálního operačního programu ( IROP), výzva č. 30, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

 1.       Problémy, které má realizace projektu vyřešit

Problém, který má realizace projektu vyřešit, je současný stav objektu, ve kterém jsou realizovány  služby pro obyvatele Slaného a spádového okolí, poskytované naší organizací.

Stavebně technický stav objektu je celkově nevyhovující, ani současné dispoziční řešení, rozložení a velikost místností není optimální. Z nedostatku místa se pracovny zaměstnanců často využívají i pro konzultace s klienty. Zcela schází místnost pro přednášky a další setkávání osob z cílové skupiny. Současný stav tak plně neumožňuje poskytovat sociálních služeb v odpovídající kvalitě.

Hlavním přínosem projektu tak bude vybudování kvalitního (odpovídajícího) zázemí pro poskytování sociálních služeb.

V rámci projektu bude zakoupena část objektu, kde je Rodinné centrum provozováno – tedy část nebytových prostor o výměře 125,62 m2 (část objektu, kde jsou provozovány bytové jednotky, zůstane ve vlastnictví původního majitele). Nákup objektu je pro realizaci projektu nezbytný, jelikož současný vlastník není oprávněných žadatelem ve výzvě 30 a nemohl by tak projekt sám realizovat.  Taktéž bude zakoupen pozemek, na kterém je objekt umístěn a to dle velikosti příslušného podílu. Dalším krokem realizace projektu bude kompletní rekonstrukce prostor Rodinného centra a nástavba objektu nad 2.NP. Nástavba objektu umožní vytvoření nového zázemí pro poskytování služeb rodinné poradny, dále zde bude nově umístěna zasedací místnost, která bude sloužit pro pořádání přednášek, besed, jednání kulatých stolů s osobami z cílové skupiny či odborníků na sociální oblast. V 2.NP bude nově vybudováno kancelářské zázemí pro pracovníky RCS. V 1.NP pak dojde k vytvoření prostoru pro poskytování služeb rodinné poradny, dojde k vytvoření odpovídajícího prostoru pro sklad kompenzačních pomůcek, dojde k předělení současné herny pro děti a z části bude vytvořena šatna a přezouvárna. Celý objekt bude nově zateplen, instalovány nové výplně otvorů (okna, dveře), dojde k novému zastřešení objektu.

 

2.       Celkové způsobilé výdaje vč. DPH 

Způsobilé výdaje celkem

10 387 772,56

DOTACE 95%

9 868 383,93

SPOLUFINANCOVÁNÍ 5%

519 388,63

 

3.       Soulad s národními, krajskými a obecními strategiemi

Plánovaný projekt a jeho výstupy jsou zcela v souladu jak s národními, tak krajskými a obecními strategiemi. Jedná se o soulad s:

Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016-2025

Strategií sociálního začleňování 2014-2020

Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015 – 2019

Strategickým plánem sociálního začleňování pro královské město Slaný 2016 - 2018

4.       Časový harmonogram realizace

Přípravná fáze probíhala v období od května 2016.

Realizační fáze bude probíhat od 1.7.2017 do 30.9.2018.

5.       Management projektu  

Ludmila Janžurová, statutární zástupce Kolpingovy rodiny Smečno

Aktivity v rámci projektu:

  • Hlavní odpovědnost za celkovou realizaci projektu
  • Hlavní kontaktní osoba pro poskytovatele dotace
  • Celková koordinace všech aktivit projektu
  • Výkonné řízení projektu

 6.       Realizátor stavebních prací

Stavební firma ŽEBEKO s.r.o.

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund