Princip rovných příležitostí

 

Všeobecný princip rovných příležitostí prostupuje všechny oblasti života EU. Jeho největší dopad nalézáme v oblastech ekonomické, sociální, kulturní a v rodinném životě. Hlavními zásadami pro uplatnění zmíněného principu jsou zákaz diskriminace na základě národnosti a rovné odměňování mužů a žen - obsaženo v zakládajících dokumentech Evropského společenství. Amsterdamská smlouva a Charta základních práv EU ještě více prohloubily tento již dříve uplatňovaný princip.

Charta základních práv EU věnuje rovnosti celou kapitolu a zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.

Princip rovných příležitostí je nezbytným podkladem ke spravedlivému fungování volného trhu, ale zajišťuje i rovný přístup všech občanů EU k právům a svobodám, které integrace přináší. V oblasti zaměstnanosti je účinným nástrojem čelícím sociálnímu vyloučení slabších skupin obyvatelstva. V současnosti nejvíce protěžované téma představuje rovnost žen a mužů. EU vede tvrdý boj především proti diskriminaci žen v zaměstnání, oblasti práce a odměny za práci. Tuto otázku upravuje článek 141 Amsterdamské smlouvy. Další oblast tvoří snaha EU o zvyšování podílu žen v politice. Se zvyšování zastoupení žen v politice totiž dochází k prohlubování demokratičnosti rozhodování. EP vymezil genderovou vyváženost hranicí min. 40 % pro každé pohlaví ve všech oblastech politiky. Sama EU takové úrovně zastoupení žen v politice nedosahuje.

Princip rovných příležitosti je důležitou zásadou politiky EU. Prolíná se mnoha oblastmi a bojuje proti nejrůznějším formám diskriminace. Politika EU je v tomto ohledu aktivní a podporuje odstraňování nejrůznějších překážek zapříčiňujících diskriminaci. Nejvíce sledované oblasti představují diskriminace v zaměstnanosti a rovné příležitosti mužů a žen.

Rovné příležitosti žen na trhu práce

Ženy je třeba informovat o právech a o existujících iniciativách na podporu rovných příležitostí žen a seznámit s aktuálními legislativními úpravami.

Tradiční vnímání ženské pracovní síly a často striktní rozdělení trhu práce přináší ženám mnohá úskalí při profesním rozvoji a uplatnění. Tradiční náhled „muž živitel rodiny“ a „žena – matka - pečující o děti a domácnost“ neobstojí už jen vzhledem ke stále se zvyšující vzdělanosti žen.

Problém sladění kariéry a rodiny je také způsoben tím, že pracovní pozice je v podstatě definována neutrálně, bez ohledu na osobní a rodinnou situaci zaměstnance či zaměstnankyně, což však v našich podmínkách nepoměrně lépe vyhovuje mužům. Pro ženy se pak mateřství, resp. předpokládané budoucí mateřství a potenciální péče o děti, stává handicapem.

Také model sociální politiky, kde je matce poskytován příspěvek za to, že zůstává s dítětem doma, jen podporuje problematické postavení žen na trhu práce. Matka pobírající mateřský či rodičovský příspěvek je obvykle ekonomicky závislá na partnerovi či na státu, s tím, že v současnosti je velmi málo prostředků pro návrat do zaměstnání a k soběstačnosti. Vzhledem k vysoké zaměstnanosti žen v České republice (ženy tvoří 44,8% zaměstnaných na českém trhu práce) jsou programy na podporu rovných příležitostí jistě zajímavé a nezbytné i pro zaměstnavatele.

 

Zdroje a užitečné odkazy

Právní předpisy ES v gesci MPSV:http://www.mpsv.cz/cs/2500

Stránky Generálního ředitelství EK pro zaměstnanost, soc. věci a rovné příležitosti: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750

Stránky o rovných příležitostech mužů a žen:
http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c-id=42273&h_kat_id=5063&id=5076

Stránky o účasti žen v politice:
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=ep238302-2-&p=1

Charta základních práv EU:
http://www.evropska-unie.cz/download/cz/oficialni_dokumenty/Deklarace/Charta_zakladnich_prav.pdf

Aktivní evropský občan: http://www.cpkp.cz/evropskyobcan/manual/rovne.htm  

Úřady práce jsou pověřeny kontrolou nad dodržováním rovných příležitostí na pracovišti: http://www.urad-prace.org/

Český helsinský výbor nabízí právní pomoc ženám, které byly na pracovišti diskriminovány: http://www.helcom.cz/

Stránky o rovných příležitostech mužů a žen: http://www.rovneprilezitosti.cz

Internetový zpravodaj Rovné příležitosti do firem: http://zpravodaj.feminismus.cz/o-casopisu.shtml

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund