Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Osvojení (adopce)

Osvojitelé (neboli adoptivní rodiče) přijímají dítě za své ve všech aspektech a mají k němu stejná práva a povinnosti jako k dítěti, které by se jim narodilo. Jeho původní rodiče již do výchovy nemohou nijak vstupovat a k dítěti ztrácejí veškerá práva a povinnosti. Pro opuštěné dítě je tato forma náhradní péče po právní stránce nejvýhodnější, protože získává stejné právní postavení jako biologické (vlastní) dítě osvojitele. Může tedy například dědit, všichni příbuzní osvojitelské rodiny jsou i jeho příbuznými atd.

Osvojení může být prosté (zrušitelné) a nezrušitelné. V případě prostého (zrušitelného) osvojení se dítě po dosažení zletilosti rozhoduje, zda nadále zůstane u adoptivních rodičů a bude používat jejich jméno. Nezrušitelné osvojení je po právní stránce zcela rovno biologickému rodičovství; nezrušitelně lze osvojit dítě starší jednoho roku.

Osvojeno může být nezletilé dítě, které je právně volné (tj. biologičtí rodiče dítěte dají s jeho osvojením souhlas, případně jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti). Osvojitelé mají stejná práva a povinnosti vůči dítěti jako rodiče. Pro opuštěné dítě je tato forma náhradní péče po právní stránce nejvýhodnější, protože získává stejné právní postavení jako biologické (vlastní) dítě osvojitele. Může tedy například dědit, všichni příbuzní osvojitelské rodiny jsou i jeho příbuznými atd.

Osvojením zanikají všechna vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou. Osvojené dítě získává příjmení osvojitelů, v útlém věku dítěte mohou osvojitelé požádat také o změnu jeho křestního jména. O osvojení rozhoduje soud na návrh osob, které si chtějí dítě osvojit. Osvojit dítě mohou manželé nebo jednotlivá fyzická osoba, ne však společně druh a družka. Osvojit dosud nemohou ani registrovaní partneři.

Budoucí osvojitelé jsou informováni o sociální situaci dítěte a jeho původní rodiny, o jeho psychickém a zdravotním stavu (zákon nestanovuje kritéria zdravotního stavu u dítěte, které by mělo být osvojeno, je pouze na osvojitelích, zda se po zralé úvaze rozhodnou osvojit dítě např. se zdravotním postižením).

O osvojení rozhoduje soud na základě návrhu osob, které mají zájem stát se osvojiteli, splňují-li podmínky (řádný život, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, finanční zajištění apod.) a je-li osvojení ku prospěchu dítěte; před rozhodnutím soudu musí budoucí osvojitelé po dobu nejméně tří měsíců na vlastní náklady o dítě pečovat.

Do knihy narození matriky se na základě pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení zapíše osvojitel, popřípadě osvojitelé.

Osvojení upravuje Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. v ustanoveních §§ 63 až 77.

Obvyklý postup při osvojení dítěte naleznete zde

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě