Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Pěstounská péče

Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce (rodiče dítěte). Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti, pobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna. Pěstouny mohou být ustanoveni i manželé.

Pěstounská péče má několik podob:

dlouhodobá, pokud vlastní rodiče dítěte nemohou dlouhodobě nebo trvale o dítě pečovat a zároveň existuje závažná překážka, pro kterou není vhodná varianta osvojení dítěte; podobá se modelu běžné rodiny, mezi pěstouny a dítětem zpravidla vzniká silné citové pouto.

na přechodnou dobu, pokud vlastním rodičům brání závažná překážka v péči o dítě, která je však dočasného rázu (nemoc, výkon trestu apod.); pro tento typ péče jsou pěstouni speciálně školeni, aby uměli pečovat o dítě v citově naplněném prostředí s perspektivou návratu dítěte do původní rodiny.

individuální péče v domácnosti pěstouna – pěstoun pečuje o dítě ve vlastní domácnosti, často spolu se svými dětmi;

v zařízení pro výkon pěstounské péče – pěstoun uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče se zaměstnavatelem – zřizovatelem zařízení (obec, kraj), který zajistí pěstounům podmínky pro výkon péče

v SOS dětské vesničce – tzv. matka-pěstounka vychovává větší, obvykle sourozeneckou skupinu dětí různého věku v samostatném domku v rámci SOS vesničky, kde jsou pro rodinu zajištěny pomocné služby (opravy, prádelna…). V posledních letech je zaváděna i možnost pěstounství manželských párů v SOS vesničkách.

 

Pěstounská péče zaniká zletilostí dítěte, svěřením dítěte zpět do výchovy původní rodiny, smrtí dítěte či pěstouna, na žádost pěstouna a také v případě, kdy se stane pro výkon funkce pěstouna nezpůsobilým nebo porušuje své povinnosti. V případě rozvodu pěstounského manželského páru musí soud znovu rozhodovat o další výchově dítěte.

Pěstounská péče je upravena zákonem o rodině č. 94/1963 Sb. (§ 45a až § 45d), a  Zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě