Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Poručnictví

Poručník má práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi rodičů, nemá však k dítěti vyživovací povinnost. Poručník plní roli zákonného zástupce dítěte, ale jeho rozhodnutí v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudu. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, má nárok na stejné hmotné zabezpečení jako pěstoun. Poručníky nezletilého mohou být ustanoveni i manželé.

Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, že:

  • rodiče dítěte zemřeli,
  • rodiče dítěte byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti,
  • byl pozastaven výkon rodičovské zodpovědnosti,
  • rodiče dítěte nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem především toho, koho doporučili rodiče. Nebyl-li nikdo takto doporučen, ustanoví soud poručníkem někoho z příbuzných anebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobu. Poručníky mohou být ustanoveni i manželé společně. Jen nemůže-li být poručníkemustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Poručník v pravidelných intervalech písemně informuje soud o průběhu poručnické péče.

Poručnická péče zaniká zletilostí dítěte, osvojením nezletilého dítěte, pokud bylo pravomocným rozhodnutím soudu zrušeno rozhodnutí o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, pokud byla rodičům vrácena způsobilost k právním úkonům, smrtí nezletilého či poručníka, na návrh poručníka a také v případě, kdy se stane pro výkon funkce poručníka nezpůsobilý nebo porušuje své povinnosti.

Institut poručenství upravuje Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině (§§ 78 – 82) a Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě