Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Sociální vývoj

normy chování usnadňují orientaci v sociálním prostředí (Kohlberg – premorální úroveň, orientace na odměnu)

ke konci období zvnitřnění norem – pocity viny při jejich porušení –základy svědomí (musím se tak chovat i když mě nikdo dospělý nehlídá), hodnocení vychází z výsledku, nikoli z pohnutky

rozvoj sociálních dovedností – prosociální chování (děti jsou ho schopné pokud se cítí bezpečně a jistě)

-          agresivita  (učí se odlišovat instrumentální agresi – jako prostředek, od agrese, která je sama cílem – radost z ublížení)

Rozvoj identity

„já jsem“ – vliv norem- hodnocení jinými

-  identifikace se vzorem (přebírání postojů, názorů)

-   „anticipace budoucích možných rolí“ – rolové hry – učí se při nich obsah rolí na symbolické úrovni

-  osobní teritorium a „majetek“- předměty, oblečení -  jsou součástí identity (někdy bouřlivá reakce na poškození hračky, nechuť k novému oblečení….)

Pohlavní role

po 3/4 roce chápe nezměnitelnost vlastní pohlavní identity bez ohledu na vnější znaky (např. kluk v dívčím oblečení)

rozvíjí se pohlavní role (to kluci nedělají….)

Socializační rizika

rozvod rodičů – vzhledem k rozvoji poznávacích procesů nedovede nahlížet z pozice někoho jiného, vztahuje k sobě – moje vina

-          chybí-li model jedné ze sexuálních rolí, špatně se následně učí od vrstevníků („chová se divně…“, tak je vrstevníky stejného pohlaví odmítán)

Vrstevnické vztahy a role

-          signál sociální zralosti

-          soupeření X spolupráce (ta je těžší a méně atraktivní)

-          výběr kamaráda – tendence k výběru „dvojníka“, hodnocení chování (agresivní chování vede ke snížení popularity dítěte, to může znovu posilovat jeho agresivitu – nutnost prolomit bludný kruh)

-          potřeba prosazení a získání pocitu sociálníúspěšnosti

dítě se učí rozlišovat role a jim odpovídající chování v různých situacích (to děti s LMD dovedou jen omezeně – chovají se pořád familiárně– podle původního modelu  - to někdy působí až vlezle, jsou odmítány, jejich potřeba kontaktu a vlezlého chování zesiluje – opět riziko bludného kruhu)

 Poznávací procesy

stádium předoperační

názorné intuitivní myšlení – subjektivně zkreslené, nerespektuje logiku

-          egocentrismus (ve smyslu neschopnosti vnímat situaci z pozice jiného – i doslova)

-          dominance jevové složky

-          vazba na přítomnost

-          ulpívání na jednom pohledu (máš bratra? – ano, má bratra i tento tvůj bratr? – ne)

-          fantazijní modifikace reality – harmonizující význam

Řeč

-egocentrická (hlasitá) řeč – zjednodušení orintace, uvědomování a řešení problémů (u složitých logických problémů používáme občas i v dospělosti)

- nedostatečná koordinace jednotlivých složek řečového projevu ( naslouchat, brát v úvahu slyšené, formulovat vlastní sdělení) – někdy jakoby „míjení“ se v rozhovoru

Nástup do školy

sociální mezník, ritualizováno – školák: vyšší sociální prestiž, „nomalita“

i změna rodičovských rolí – významné změny v celé rodině

předškolák vstupuje do neznámého – zná jen formální znaky – taška , ranní nástup do školy…. informace získává od rodičů, vrstevníků

Při nástupu do školy je pro dobré přizpůsobení potřebná školní zralost  i školní připravenost.

 

Školní zralost

(zrání jako především vývojově biologický koncept)

zralý CNS – celková reaktivita, stability, odolnost vůči zátěži (předpoklad pro využití schopností)

-  vyhranění lateralizace (zlepšení senzomotorické koordinace)

-  rozvoj vnímání

-  zrak     - předškolní děti lépe vidí na dálku, dívání na blízko je víc unavuje

-   rozvoj vizuální diferenciace (při nezralé si pletou zrcadlové tvary)

-   vizuální integrace – celek – vztahy detailů

-   zralost očních pohybů

- sluch            - diskriminace dozrává kolem 6,5 roku (levá hemisféra, její diferenciace je ontogeneticky pozdější, ale vnímání hlásek pravá hemisféra)

- motivačně regulační procesy – emoční zralost

-          vědomí povinnosti

Školní připravenost

(dáno učením)

-          rozlišování rolí (žák- učitel, žák- žák)

-          verbální komunikace

-          orientace v hodnotovém systému a normách chování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund