Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Vzdělávání a rekvalifikace

 

 

Projekt ÚSPĚŠNĚ DO PRÁCE

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST byl naší organizaci podpořen projekt Úspěšně do práce!

V rámci tohoto projektu nabízíme:

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

- Plný motivační kurz + rekvalifikační kurz Základy obsluhy         

  osobního počítače v rozsahu 40 hodin

- Zkrácený motivační kurz + odborné vzdělávání:

·        Základy účetnictví s využitím PC – rekvalifikační kurz v rozsahu 160 hodin nebo

·        Základy účetnictví a administrativy v rozsahu 20 hodin nebo

·        Individuální odborný kurz dle vlastního výběru

Tyto vzdělávací aktivity jsou poskytovány bezplatně.

Vzdělávání je určeno pro následující cílové skupiny žen:

·         Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce

·         Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost

·         Ženy ohrožené nezaměstnaností

·         Ženy momentálně se ucházející o zaměstnání


 

 

Projekt „Učíme se zvládat SMA!“

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST byl naší organizaci podpořen projekt Učíme se zvládat SMA!

Projekt je rozdělen na dvě klíčové aktivity, které mají samostatné cíle:
1) Podpora sociálního začleňování, usnadnění pracovního uplatnění a seberealizace osob pečujících o osobu blízkou s onemocněním SMA (spinální muskulární atrofie), případně obdobných dystrofických onemocnění.
Cíle chceme dosáhnout vzděláváním pečujících osob formou e-learningového kurzu a společným setkáváním rodičů na víkendových vzdělávacích akcích.
2) Zvyšování kvality služeb prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců sdružení Kolpingova rodina Smečno.

Základní informace o e-learningovém vzdělávání:

Vzdělávání pečujících osob probíhá v domácím prostředí, v tempu, které každé pečující osobě nejlépe vyhovuje a samotné vzdělávání nezvyšuje tak již enormní zátěž osob, které pečují o dítě s postižením.
Jednotlivé moduly jsou koncipovány s ohledem jak na problematiku SMA, tak na problematiku podobných typů tělesného postižení. Budoucí uživatel e-learningu na adrese http://elearning.dumrodin.cz , získá potřebné informace k registraci a přihlášení do systému, struktuře, obsahu a podmínek úspěšného dokončení kurzu. Po ověření registračních údajů se bude moci přihlásit do systému a začít s výukou. Na otázky spojené s výukou odpovídá k dané oblasti vždy kompetentní tutor ( odborník na danou problematiku). Na konci každé kapitoly je připraven kontrolní test po jehož vyplnění a vyhodnocení uživatel postupuje dále a pokračuje v další výuce. V případě, že uživatel testem neprojde má možnost požádat tutora o opakování testu. Výsledkem úspěšného dokončení kurzu by mělo být získání nejnovějších informací a rozšíření nabytých zkušeností pečující osoby.

Struktura víkendového kurzu:

Základem víkendových kurzů jsou bloky interaktivních přednášek a seminářů pro pečující osoby. Odborné bloky jsou vždy zaměřené na skutečné potřeby cílové skupiny. Jsou vedené lektory, kteří jsou velmi pečlivě vybíráni s ohledem na charakter nemoci. Víkendový kurz začíná v pátek, kdy přijíždějí jednotlivé rodiny a po ubytování probíhá seznámení se strukturou a programem pobytu. Následuje neformální výměna zkušeností mezi rodinami navzájem. Sobota je z hlediska odborného programu stěžejním dnem. Jednotlivé bloky jsou rozčleněny do oblastí neurologie, psychologie, speciální pedagogiky, sociálně-právní oblasti, rodinného poradenství, fyzioterapie, bezbariérových informací, možnosti vyzkoušení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších oblastí. V neděli probíhá zhodnocení víkendového kurzu a zpětná vazba.


Proběhnuvší kurzy:

Jak nepřerušit profesní růst během rodičovské fáze

Projekt svou koncepcí vhodně dotváří mozaiku široké škály nabídky našich programů zaměřených na podporu rodiny a řešení jejích aktuálních problémů.
V rámci celé Evropy je zaměstnatelnost a možnost profesního uplatnění nyní velmi diskutovaným tématem. Pokusili jsme se na tuto naléhavou potřebu dnešní doby reagovat a ženám ve Středočeském kraji jsme nabídli program zaměřený na slaďování rodičovské role se zaměstnáním. V širším kontextu naše snaha znamená harmoničtější rodiny, spokojenější partnery a šťastnější děti.
Uskutečněný projekt se opíral o kvalifikované analýzy a statistiky jak ČSÚ, Ministerstva práce a sociálních věcí a Středočeského kraje. Díky syntéze všech dostupných poznatků jsme ve spolupráci s metodickým partnerem Národním centrem pro rodinu vytvořili možnost dalšího vzdělávání matek na mateřské dovolené a žen vracejících se na trh práce.

Cílem je posílení zdravého sebevědomí ženy, její schopnosti se lépe bránit diskriminačním tlakům na českém trhu práce, zvyšování znalostí a praktických dovedností v oblasti informačních technologií.

Projekt obsahoval dva odlišné moduly pro různé cílové skupiny:


A. KARO- „Kurz aktivního rodičovství“
Dvoutýdenní pobytový kurz zaměřený na matky na rodičovské dovolené s dětmi.
Součástí seminářů byl i nácvik komunikačních dovedností včetně praktické výuky práce s počítačem. Během vzdělávacích programů se o děti staraly zkušené pečovatelky.
Kurzy se odehrávaly v pobytovém zařízení Dům rodin ve Smečně, jehož nespornou výhodou proti klasickým docházkovým kurzům byla skutečnost, že matce odpadla starost s tím, kam umístit své dítě po dobu svého vzdělávání.
Uskutečnili jsme 6 dvoutýdenních kurzů, do nichž bylo přijato 50 žen. Osvědčení o absolvování obdrželo 42 účastnic. 26 žen se zdokonalilo v řízení osobního automobilu.

B. Motivační kurz
Tříměsíční docházkový kurz s rekvalifikací Základy práce na počítači určený ženám hledajícím zaměstnání nebo v evidenci Úřadu práce.
Kurz obsahoval osm dopoledních seminářů v rozsahu 32 hodin. Na psychologickou část navazoval akreditovaný rekvalifikační počítačový kurz Základy práce na počítači v rozsahu 42 hodin včetně závěrečné zkoušky.
Semináře probíhaly v Kulturním zařízení města Slaný, výuka počítačů v moderně zařízené počítačové učebně 3. ZŠ Slaný.
I během tohoto kurzu mohly maminky využívat nabídku hlídání dětí především v odpoledních hodinách.
Do našich kurzů bylo přijato 62 žen, z nichž 60 obdrželo osvědčení o absolvování, 58 získalo certifikát o rekvalifikaci Základů práce s počítačem. 18 žen se zdokonalilo v řízení osobního automobilu.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund