Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna » Zaujalo nás » Možné negativní vlivy na prožívání rodičovství

Možné negativní vlivy na prožívání rodičovství

V nedávné době zveřejnila Masarykova universita článek o výzkumu zabývajícím se možnou proměnou prožívání úlohy rodiče v české společnosti. Je možné, že jsou na rodiče kladeny zvýšené nároky? Je narození potomka v současné době zkušeností zvyšující životní spokojenost či naopak? Na tyto otázky jsem hledala odpověď právě ve výstupech výzkumu Terezy Chrudinové.

Výzkum se zaměřuje na porovnání různých přístupů k rodičovství s prožíváním role rodiče. Předpokládá, že některé rodičovské přístupy kladou na rodiče zvýšené nároky, které mohou vést k prožívání více stresu, úzkostnosti a depresivity. Jedním z takovýchto přístupů je tzv. intenzivní rodičovství, které pokládá ženy za základní pečovatelky. Ženy podle tohoto přístupu věnují velké množství času a energie péči o dítě a upřednostňují tuto činnost před ostatními. Na první pohled se zdá, že ohniskem zájmu je zde pouze dítě. Ovšem tento přístup předpokládá, že i pro ženu je tento přístup výhodný a uspokojivý. Problém nastává ve chvíli, kdy to žena takto neprožívá a dostává se do konfrontace s otázkou, zda je dobrou matkou.

V rámci intenzivního rodičovství matky prožívají paradoxní situaci. Jak uvádí Chrudimová (s.13): Matky mohou získat dojem, že za žádných okolností nedělají pro dítě maximum: ty, které nepracují a mohou tak svému dítěti věnovat čas, pociťují konstantní pocit viny na základě toho, že nevydělávají peníze za účelem zajištění více možností pro svoje děti. A obráceně.

Doprovodným jevem přístupu intenzivního rodičovství je důvěra matek v názor odborníků na výchovu a rodičovství, sledování odborné literatury a vědeckých poznatků. S tím souvisí také návštěvnost různých rodičovských kurzů. Za experty na výchovu a děti berou rodiče odborníky ne sami sebe. To má dopad na sebedůvěru rodičů hned ze dvou pohledů, jak uvádí Chrudimová (s.10): Zaprvé: nepřímo je řečeno, že matky samy o sobě bez rad expertů nejsou dostatečně kompetentní k rozhodování o způsobech výchovy vlastních dětí. Žena tak může získat pocit, že je nepřípustné, aby do rozhodování o způsobech výchovy vkládala i svou intuici. Pokud se nerozhodne podle odborníků, může pociťovat vinu a pokud se rozhodne v souladu s názorem odborníků, může to potvrdit pocit vlastní hodnoty jako matky. Co se ovšem stane, když zachování se podle názoru odborníků nemá kýžený dopad? Vinu může opět cítit matka za své rozhodnutí. Zadruhé: ani experti často nejsou zajedno v tom, co je pro děti nejlepší. Na matkách je ale i přesto ponechána zodpovědnost za rozhodnutí o výběru doporučení, která budou preferovat. Tato nekonzistentnost zvyšuje nároky kladené na matky a může zapříčinit pocity bezradnosti, vyšší úzkostnost a depresivitu. Tento předpoklad byl výzkumem potvrzen.

Předpoklady dopadu intenzivního rodičovství na spokojenost rodičů nebyly jednoznačně výzkumem prokázány. Ukazuje se, že některé matky, rodiče vnímají zvýšený stres, úzkost ve spojení s nároky intenzivního rodičovství a jiné tyto pocity neuvádějí. V rámci služeb Manželské a rodinné poradny či preventivních programů Kolpingovy rodiny Smečno se ovšem s pocity viny, bezradnosti, úzkosti či jiných nejistot a stresu v rodičovských rolích setkáváme. Ke každému rodiči proto přistupujeme individuálně a společně s ním hledáme zdroje síly, návrat k sebevědomí a k životní radosti.

Jako zřejmou cestou ke spokojenému životu se jeví poznání sebe sama včetně důvěry ve vlastní schopnosti a kritický nadhled na rady odborníků či okolí. Využití poradenských služeb může znamenat nový start k lepšímu pocitu z vlastního rodičovství.

Zdroje:

https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/9673-psychologove-zkoumaji-jaci-jsou-dnesni-rodice

https://is.muni.cz/th/397756/fss_m/Diplomova_prace_Tereza_Chrudinova_PDF.pdf

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund