Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna » Zaujalo nás » Náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku

Náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku

 

Motorika, hrubá a jemná

·         umožňovat dítěti především dostatek pohybu, vytvářet prostor k různým pohybovým aktivitám

·         naučit dítě ventilovat přebytečnou energii smysluplnou činností – pohybem při hře, při sportu ap.

·         činnosti provádět v krátkých čas. úsecích a střídat je s volným pohybem  (chůze a běh v terénu, mezi překážkami, lezení, skoky, jízda na kole,  pohyb s hudbou apod.) a uvolněním dítěte, střídání různých poloh při činnostech

·         uvolňování a procvičování obratnosti obou horních končetin (manipulace s předměty, s různým materiálem,  nářadí, stavebnice, modelína, stříhání,  písek)

·         koordinace pohybů – „školka s míčem, kamínky, gumou, švihadlem“, cvrnkání kuliček

·         hmatové vnímání – urči předmět, materiál, dvojice apod.

Grafomotorika

 • Správné držení tužky,  poloha papíru, sezení, uvolnění ruky, tlak na podložku, plynulost tahů
 • Dostatek příležitostí ke grafickému projevu, uvolňovací grafomotorická cvičení, kreslení s říkadly
 • Detaily v kresbě, různorodost námětů
 • Vizuomotorická koordinace (čára v dráze, plynulost linie, kresba podle předlohy)

Pohyb z ramenního kloubu

 • Kývání
 • Mletí
 • Houpání
 • Vinutí
 • Vertikální a horizontální linie

Pohyb ze zápěstí, z dlaně a prstů

 • Předchozí cviky
 • Smyčky vertikálně i horizontálně
 • Obloučky nahoru a dolů
 • Lomená linie
 • Vlnovka

Zrakové vnímání

·         rozlišování detailů v obrázku – co je x není stejné, rozlišování figury a pozadí  

·         hry na zrakovou paměť (ukázat dítěti předměty, pak je zakrýt  - co tam bylo – 4-6 věcí, pak i více; obdobně s obrázky; co se změnilo – na stole, v místnosti, na osobě ap.)

·         skládání puzzlí, rozstříhaných obrázků z časopisů, pohlednic (nepravidelné tvary), černobílých obrázků ap.

·         hledání určitého předmětu v daném prostoru, hledání předmětů určité vlastnosti v místnosti (ukaž co je ze dřeva, co je červené, co je tvrdé apod.)

·         orientace mezi různ. předměty  (najdi velkou modrou kostku, krátký tlustý provázek, ořezanou červenou pastelku )

·         dokreslování chybějících částí obrázku, nakreslit podle jednoduché předlohy stejný obrázek

Sociální dovednosti, citový vývoj

o    sociální učení napodobením (modely a vzory chování – často bezděčné!)

o    zpevňování pomocí odměn a trestů sociální povahy (pochvaly, sympatie, zájem, přijímání – odměny jsou efektivnější než tresty! Funguje i pozorování ocenění někoho jiného!)

o    učení očekáváním – vyjadřujeme důvěru v dítě, respekt k jeho dovednostem

o    cvičení frustrační tolerance - hry s pravidly, společenské hry

o    ponechání prostoru a vymezování hranic, pozornost, respekt

o    základy společenského chování

Sluchové vnímání

·         hra s předměty a jejich zvuky ( šustění papíru, bouchnutí kostkou, chrastění krabičkami s různým obsahem)

·         určit směr zvuku (klíče, budík), hra s intenzitou zvuků (déšť)

·         pohybová reakce na určitý zvuk (dospělý vytváří různé zvuky, dítě na  domluvený zvuk vykoná určitý pohyb)

·         rytmizace slov,  říkadel (vytleskávání, vydupávání, s pohyby  rukou, prstů), opakování rytmů, rytmických celků

·         hry na sluchovou paměť (dítě po dospělém opakuje pořadí dvou a více zvuků; dej tolik kostek kolikrát ťuknu ap.), na zapamatování slov (dítě opakuje  3 -5 slov po dospělém, vždy z určité oblasti - pes, kočka, prase; hrnek, sklenice, talíř; auto, náklaďák, dodávka, cisterna apod.), na zapamatování vět - dítě po dospělém opakuje přesně věty od kratších po delší (např. Já jsem snídal. Pan Jan je malířem. Ve čtyři hodiny pojedu domů na svém kole. apod.)

·         plnění úkolů podle slovních pokynů od jednoduchých ke složitějším -„dej kostku na zem;“ „vezmi si míč, dej mi ho do ruky a zatleskej,“ „dej červenou pastelku vedle gumy a vezmi zelenou kostku;“)

Rozumový vývoj a mluvní projev

·         v případě nesprávné výslovnosti, či větších obtíží v řeči kontaktovat pediatra a klinického logopeda

·         hra s mluvidly před zrcadlem, nápodoba dospělého, opakování dlouhých slov (teploměr, lokomotiva, hlemýžď ap.)

·         prohlížení, četba a povídání o knížkách, časopisech, vyprávění vlastních zážitků, společné sledování pohádky

·         dítě hledá slova opač. významu (např. ke slovům malý, měkký, hlasitý, krátký, tma, obr, veselý, dolů, uvnitř, dobrý)

·         vyjmenovávání skupin podle určitého znaku,  významové kategorie – nábytek, oděvy, dopravní prostředky

·         řešení situací – co by se stalo kdyby.. , co bys dělal..

·         dítě vyjmenovává věci s určitou vlastností  (co je těžké, co je horké, co je zelené – vše na co si vzpomene)

·         dítě popisuje konkrétní předměty (co je to, tvar, barva, materiál, k čemu to slouží apod.)

·         dítě ukazuje určené části těla ( na sobě, na dospělém, na panence), dokreslování chybějících částí lidské postavy

Matematické představy, prostorová a pravolevá orientace

·         určování množství, více x méně, porovnávání, přiřazování, řazení, základní geometrické tvary, počet předmětů (1- 10)

·         orientace v prostoru (užívání a reakce na pojmy – pod, nad, vedle, za, mezi ap. – nechat dítě manipulovat s různými předměty, používat i při orientaci na ploše papíru)

·         PL orientace        – na sobě (ukaž pravou ruku, dej levou ruku na pravé ucho ap.)

·         posloupnost a nácvik sekvencí – dospělý položí do řady tužku, kostku, gumu, pak předměty zakryje, dítě je jmenuje ve správném pořadí (lze i více předmětů, to samé s obrázky ap.). Dítě pokračuje v určitém „vzoru“ při navlékání korálků, řazení barev. Řazení obrázků podle děje, obrázkové čtení  (využití dětských časopisů), časová posloupnost (ráno, večer, dny v týdnu, roční období).

Koncentrace pozornosti, relaxace

·         dítě vyhledává určené obrázky (např. rozložené pexeso), nebo detaily ve větším obrázku – podle našeho diktátu. Pak si s dospělým vymění role – dítě říká, co máme na obrázku najít.

·         jednoduché společenské hry (loto, pexeso, člověče nezlob se ap.)

·         dítě má vykonat určitý pohyb na dané slovo (např. dospělý jmenuje různé věci, až dítě uslyší slovo „auto“ má „zadupat“. Postupně lze i určit dva různé pohyby na dvě různé slova ap.)

·         dechová cvičení - foukání do větrníku, do lehkých předmětů, foukání určitým směrem, měnit intenzitu foukání, přerušované foukání  - mašinka, pískání na píšťalku, foukání brčkem do vody)

·         relaxace – při poslechu hudby; tiché povídání v leže (zklidnění dítěte fyzickým kontaktem – hlazení a jemné masáže jednotlivých částí těla) , četba před spaním

Samostatnost, sebeobsluha

o    zvládnutí je důležitým prostředkem k autonomii a kompetenci (samostatnost, sebedůvěra, sebehodnocení)

o    vysvětlit – ukázat – drobná pomoc (postupné kroky, dílčí pomoc) – samostatně  +  ocenění snahy u všech kroků

o    trpělivost, důslednost

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě