Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Pomoc!  Je tu puberta

Dospívání dětí klade velké nároky na rodiče i na samotné dospívající. Je to přechodové období mezi závislostí a nezávislostí, ve kterém dochází k proměně osobnosti dítěte, což se výrazně projevuje i v životě celé rodiny. Změna v osobnosti a chování jednoho jejího člena nutně vede  k narušení celého rodinného systému a k potřebě změnit stávající „chod rodiny“. Je to období, ve kterém něco musí skončit, aby něco nového mohlo začít.

Následující  text si klade za cíl jednak ujistit Vás rodiče, že řada obtíží se kterými se právě potýkáte prostě patří k tomuto vývojovému období, že s obdobnými obtížemi se setkávají všichni rodiče dospívajících. A také Vám nabídnout možné náměty, jak v tomto náročném období se svým potomkem jednat, jak mu umožnit, aby toto období prožil a mohl být nezávislý a jak s ním společně budovat základy nového způsobu soužití.   

Zároveň je nutné si uvědomit: „že puberta není čas na základní výchovu, co je v dítěti vypěstované, to se neztratí, ale co není vytvořené už teď budeme těžko dohánět. Rodiče vychovávají dítě do puberty, pak se spíš jen dívají na dozrávání svého výchovného díla“ (L. Pekařová)

Co je vývojovým cílem puberty

Náročnost období dospívání pro všechny zúčastněné vyplývá z jeho vývojové cíle – dospívající musí vybudovat svou identitu na základě vlastních životních cílů.

Najít smysluplný výhled do budoucna, uvědomit si a přijmout zodpovědnost za svůj život – to vyžaduje od dospívajícího odpoutat se od rodičů,  postoje přijaté od nich v dětství podrobit  kritickému přezkoumání a najít vlastní odpovědi.          

Co se děje na tělesné rovině

U dospívajícího můžeme pozorovat výrazné fyzické změny – prudké zrychlení růstu, změna tělesných tvarů - dochází k pohlavnímu dospívání dítěte. Tělesná proměna a působení hormonů samo o sobě vychyluje psychickou rovnováhu  našeho dosud poměrně klidného a realistického dítěte (samo období  před pubertou se často označuje jako střízlivý realismus!). Dítě se učí „přijímat“ své nové tělo,  podrobuje ho přísné kritice – podrážděnost je částečně ovlivňována i nespokojeností se svým vzhledem. Významnou úlohu zde hrají dosavadní zkušenosti dítěte s tím jak ho dosud přijímali rodiče, jaké sebevědomí získalo v předchozích obdobích.

Změny v rovině psychické

Dochází k velkým pokrokům v rozumovém vývoji dítěte, způsob myšlení odpovídá již myšlení dospělého. Dítě je schopno formálních logických operací – mění se tak jeho způsob pohledu na svět i na lidi kolem sebe. Dospívající tak srovnává realitu s vyhlašovanými ideály, uvažuje kriticky o smyslu hodnot vštěpovaných dospělými, uvažuje o pohnutkách lidského jednání.

Zároveň dochází k bouřlivému citovému vývoji, který připomíná „život na sopce“.  Typické jsou podrážděné, často přehnané reakce, nálady jsou labilní, nápadně často a rychle se mění, převládají záporné emoce. Dítě začíná být rodičům nesrozumitelné, velmi těžko se s ním komunikuje.

Změny v rovině sociální

V tomto období dochází k radikální změně ve vztazích k rodičům a k vrstevníkům. Osamostatňování bývá bolestné, ale vývojově nezbytné. Mezi typické projevy patří kritika a vzpoura vůči  autoritě (tj. rodiče, učitelé a další autority) –usnadňuje dítěti vymanění se z citové závislosti a dává tak možnost k vytvoření nového, zralejšího vztahu. Hodně záleží na dosavadních vztazích s rodiči – tam kde jsou vztahy silné, vřelé a bezpečné, tam má i bouřlivá puberta dobrou prognózu.

Naopak vztahy k vrstevníkům jsou posilovány, pomáhají dítěti s odloučením od rodičů. Dítě se snaží být za každou cenu ve skupině vrstevníků populární, oblíbený, raději riskuje konflikt s rodiči než s vrstevníky.

Objevuje se první zamilování, většinou (a zdravěji) platonické, láska se mísí s idealizujícím obdivem, její  kvalita ještě nemá charakter sexuální přitažlivosti.

Co vaše dítě potřebuje

Dítě se v maximální míře zasazuje o svou novou identitu, ale zároveň mu chybí zkušenosti, neumí dobře odhadnout své síly a schopnosti. Aby dospívající mohl  zdárně projít tímto obdobím, potřebuje stále rodičovské vedení, ale v nové podobě, jiným způsobem.

●     dospívající potřebuje vědět, že ho máte rádi, což je vzhledem k jeho kritickému nastavení někdy hodně těžké, ale určitě se Vám podaří najít nějaký způsob, který bude vyhovovat Vám i vašemu „puberťákovi“(někdy stačí dík, moc jsi mi pomohl; naslouchat tomu, co říká a nehodnotit to; uvařit něco co má rád; pozvat ho do restaurace; namasírovat mu záda)

●     dávat dítěti najevo, že věříte, že je dost zodpovědné, samostatné a schopné svou pubertu „přežít ve zdraví“ V osamostatňování mu pomáhat, ne bránit.  To je někdy hodně těžké, protože i Vy se s něčím loučíte, po 11 – 12  letech končí jedno období soužití s dětmi, zvykli jste si na to, že Vás potřebuje a najednou je to jinak.

●     projevovat svůj respekt vůči dítěte, oceňovat jeho projevy samostatnosti, diskutovat s ním, ale umět mu i říct ne – tj. projevovat respekt i vůči sobě, svým přáním

●     tresty omezit na „situace krajní nouze“, zcela vyloučit tresty fyzické, ale také být pevní a s partnerem jednotní v domluvených pravidlech. Jejich případné nedodržení by mělo mít pro dítě nějaký “logický důsledek“

●     udělat po společné dohodě (rodiče + puberťák) přesuny v oblastech – co určujeme my, co si určuješ sám (rodiče stále rozhodují ve věcech bezpečnosti, plnění povinností ve škole a doma, návraty od kamarádů, spánek) – samozřejmě své nároky je nutné  i v těchto oblastech  upravit! Dítě si rozhoduje o náplni volného času, výběru kamarádů, oblečení, výzdobě pokoje apod. – samozřejmě v rámci určitých „limitů“ daných dospělými. Tedy zjednodušeně – dítě více rozhoduje o sobě, rodiče rozšiřují pravomoce dítěte, ale stále mají „právo veta“!

●     v rámci domácích povinností ponechat dítěti volnost v rozhodnutí „kdy to udělám“ – rodič dává krajní limit (např. 1x týdně, nebo do večera…)

●     u starších sourozenců omezovat „hlídání“ těch mladších, dopřávat jim spíše společné aktivity, které je baví – podporovat tak jejich dobrý vztah. Omezovat oboustranně nepříjemné pocity, kdy ten starší má toho mladšího stále s sebou jako „ocásek“.

●     případné konflikty s dítětem uzavřít do večera – nepřetahovat nepříjemnosti do dalšího dne. Tady hrozí nebezpečí „začarovaného kruhu“ kdy kontakt s dítětem se omezí na sérii nekonečných nepříjemností.

●     pozor na poučování, kritiku kamarádů, oblečení apod. Pokud chceme dítě poučit, nesmíme mu to vnucovat, ale nabízet jako svůj pohled, jako předmět k diskusi.

Co ještě můžete udělat

●     sami pro sebe si ujasnit, co je pro vás opravdu důležité aby dítě dělalo a plnilo a co můžete v rámci „klidu“ oželet.  Ale rozhodnutí by mělo vždy vycházet od vás, ne po nátlaku dítěte! Je dobré se nad tím zamyslet především v situacích, kdy daná věc je zdrojem stálých konfliktů. Samozřejmě že zdrojem konfliktů budou i oblasti, které pro vás jsou důležité a budete je nadále vyžadovat,  ale třeba v menší míře, v menším nároku.

●     udělat si  také čas a klid na partnera – trávit příjemně nějaký čas i bez dětí. A také mít volný čas i sami na sebe – koníčky, záliby nebo jen chvilku na vypití kávy. Vyhledávat své přátele, věnovat čas a pozornost také svému zdraví a odpočinku – život s puberťákem nám pořádně „sáhne“ do našich energetických zásob!

●     v kritických situacích si představujte „dobrý konec“ - z dítěte budete mít po zdárné pubertě vedle sebe dospělejšího člověka, 

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund