Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna » Zaujalo nás » Rodinná poradna Slaný

Rodinná poradna Slaný

Rodinná poradna Slaný Vám může pomoci.

Objednat se můžete:
Osobně: Wilsonova 546, Slaný
E-mailem: rodinna.poradna@dumrodin.cz, katerina.peskova@dumrodin.cz, pavel.dusanek@dumrodin.cz
Telefonicky:
777 558 600 (PhDr. Kateřina Pešková)
                      777 558 057 (Mgr. Pavel Dušánek)


Rodinná poradna je odborným  pracovištěm. Ambulantní formou poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v osobní nebo vztahové, životní či existenciální tísni.

Poslání: Poradna usiluje o obnovení psycho-sociální stability uživatele či skupiny uživatelů skrze odborné sociální poradenství a jejich znovu-začlenění do běžného života a přirozeného sociálního prostředí s využitím vlastních možností.
Služby, které Rodinná poradna poskytuje jsou bezplatné a mohou být i anonymní – uživatel služby nemusí sdělovat své identifikační údaje.

Cílem Poradny je poskytnout podporu a pomoc osobám či skupinám osob, které se ocitly v osobně a vztahově složité životní situaci tak, aby se dostaly do pro ně přijatelné psychické a sociální pohody, v souladu s potřebami a pravidly jejich sociálního prostředí, s využitím vlastních možností a zapojením vlastního úsilí.

Specifické cíle:
1. Zajistit podporu lidem v osobní, vztahové (párové či partnerské) nebo sociální krizi (jednotl./páry/rodiny/ skupiny).
2. Zajistit podporu a poradenství lidem v oblasti problémů se sociálním začleněním (handicapovaní, menšiny, senioři, soc. vyloučení, uživatelé drog, duševně nemocní).
3. Zajistit psychickou ochranu a podporu nezletilým uživatelům nebo uživatelům s mentálním postižením či získaným mentálním deficitem, jejichž zájmy jsou v rámci problémových vztahových systémů nejvíce ohroženy.
4. Zajistit pomoc při orientaci a nalézání řešení v dlouhotrvajících neutěšených situacích, které znemožňují plnohodnotné fungování člověka či celého sociálního systému a jsou jeho členy vnímány jako neuspokojivé.
5. Zajistit podporu a poradenství vedoucí k zachování fungujících vazeb a vztahů či jejich rozšíření směřující ke spokojenosti jednotlivce i jeho vztahového a sociálního prostředí.
6. Zajistit pomoc při hledání, jak rozšířit vlastní možnosti existence prostřednictvím porozumění vlastní osobě či učení se novým dovednostem za účelem zvýšení kvality života jednotlivce i jeho vztahového a sociálního prostředí.
7. Poskytovat poradenství, podporu a spolupracovat v případě problémů jejichž povaha vyžaduje součinnost justičních a sociálních institucí se záměrem co nejefektivnějšího postupu při řešení problémové situace.
8. Napomáhat při rekonstrukci a restrukturalizaci vztahů v případech, při nichž došlo k rozpadu či zániku přirozených blízkých sociálních vazeb uživatele či skupiny uživatelů.
9. Napomáhat při vyhledávání a přestrukturování naučených patologických vzorců chování, prostřednictvím sebereflexe, podpořit schopnost převzetí zodpovědnosti za vlastní existenci u dané skupiny uživatelů.

Další cíle:

  - informovat občany o nabízené sociální službě
  - spolupracovat s ostatními organizacemi v síti sociálních služeb v rámci poradenství - pro uživatele
  - zapojit se do komunitního plánování sociálních služeb v regionu
  - besedami, přednáškami, semináři poskytovat osvětovou sociálně preventivní činnost
 
Uživatelem sociálních služeb Rodinné poradny se může stát každý jedinec, partneři či manželé i celé rodiny, vnímající svou životní situaci jako nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče.
Služby rodinné poradny jsou nabízeny jednotlivcům od 16. let věku. Uživatelům do 18 let poskytuje Rodinná poradna služby s podmínkou, že v případech, kdy platí oznamovací povinnost nebo jsou získané informace povahy, která bezprostředně ohrožuje psychické či fyzické zdraví dítěte (nebo v případech uvedených v Etickém kodexu Rodinné poradny), si Poradna vyhrazuje právo informovat příslušnou instituci, rodiče či jinou odpovědnou osobu.
Vzhledem k poslání Poradny, kterým je především péče o vztahovou kvalitu života uživatele či uživatelů, je cílová skupina osob užívajících jejích služeb vymezena napříč věkovým spektrem, kategoriemi problematik, sociálním i kulturním prostředím.

Do cílové skupiny uživatelů patří:
  rodiny s dítětem/dětmi
  osoby v krizi
  děti a mládež ve věku 16–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  osoby s chronickým onemocněním, s chronickým duševním onemocněním
  osoby s tělesným postižením
  osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  etnické menšiny
  imigranti, azylanti
  oběti domácího násilí nebo trestné činnosti, pachatelé trestné činnosti
  osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  senioři

Zájemci, kteří pod cílovou skupinu nespadají:

  osoby vyžadující služby, které Rodinná poradna neposkytuje
  osoby s nereálným či eticky nepřijatelným cílem práce
  osoby aktuálně pod vlivem alkoholu a drog
  osoby ohrožující svým agresivním chováním přítomné či poradenský proces
  osoby s jazykovou bariérou bez tlumočníka
  osoby s mentálním postižením bez schopnosti učit se nácvikem nebo porozumět jednoduchým pokynům.
  osoby se sluchovým či kombinovaným postižením, které nemají osobního asistenta, ale jejichž handicap asistenci pro odbornou poradenskou práci vyžaduje

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund