Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna » Zaujalo nás » Spolupráce Rodinné poradny Kolpingovy rodiny Smečno na Cochemském modelu

Spolupráce Rodinné poradny Kolpingovy rodiny Smečno na Cochemském modelu

Rodinná poradna Slaný již od roku 2017 spolupracuje se soudy a OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a pomáhá rodinám účinně řešit rozvodové situace a urychlit opatrovnické řízení.

Cochemský model je schéma a praxe mezioborové spolupráce organizací, které vstupují do opatrovnického řízení za účelem toto řízení urychlit a usnadnit. Jsou to převážně soudci, advokáti, orgány sociálně-právní ochrany dětí, odborné poradny, mediátoři, psychologové, soudní znalci. Cílem této spolupráce je provázanost, vzájemná návaznost služeb tak, aby rodiče procházející rozvodovým řízením nebo rozchodem, převzali rodičovskou zodpovědnost, tj. dosáhnout shody kvůli dětem, naučili se spolu efektivně komunikovat a domluvit se na péči o dítě. Vždy je brán zřetel především na zájmy dítěte, které i po rozpadu rodiny má právo na oba rodiče a potřebu žít v klidném prostředí.

Role manželské a rodinné poradny v Cochemském modelu je stěžejní v situaci, kdy se rodiče nedohodnou na budoucím uspořádání péče o děti a fungování rozdělené rodiny. Rodičům je tedy doporučena návštěva mediace nebo rodinného poradenství. V obou případech se služby snaží rodičům domoci k efektivní komunikaci, přerámování vztahu, aby tuto komunikaci a spolupráci v rodičovských rolích umožňoval. Vždy je kladen důraz na vrácení zájmů dítěte do zorného pole rodičů.

Působení rodinné poradny je nezávislé na soudu a OSPOD. Poradna určuje dobu potřebnou k spolupráci s rodiči. Poradci jsou vázáni mlčenlivostí a díky svému autonomnímu fungování nesdílí žádné informace, kromě informaci o začátku a ukončení poradenské péče, bez písemného svolení rodičů žádné jiné osobě nebo instituci. Výjimku představují informace, u kterých lze nabýt přesvědčení, že mohou vést ke smrti, vážnému ublížení na zdraví, k závažnému trestnímu činu nebo vážnému poškození ve smyslu ustanovení §367 a §368 zákona č. 40/2009 Sb. či pokud je dítě vedeno v evidenci OSPOD. Oznamovací povinnost se vztahuje jen k výše citovaným případům a takovéto informace se dostanou výlučně k osobám, které jsou oprávněny s nimi pracovat.

Velkou výhodu uplatňování Cochemského modelu spatřujeme v prioritizaci opatrovnických řízení, která by se měla uskutečnit do 14ti dnů po podání návrhu k soudu a vnímání podpory rozvádějícího se/rozcházejícího se páru v rodičovské komunikaci směřující k dohodě, k rozvoji nové komunikace po rozvodu a vytváření bezpečného prostředí pro děti jako zásadní.

Více se o Cochemském modelu se můžete dozvědět z internetových stránek spolku Cochem.cz, který se o usiluje o jeho zavedení v České republice, http://cochem.cz.

Zdroj:

1. Nováková, M., Hajná D., Podporujeme „Cochemský model“? Co na to odborná společnost pro rodinnou terapii Soft?!

2. http://cochem.cz

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund